Next Issue
Volume 86, December
Previous Issue
Volume 85, January
 
 
arm-logo

Journal Browser

Journal Browser
Advances in Respiratory Medicine is published by MDPI from Volume 90 Issue 4 (2022). Previous articles were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence, and they are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Via Medica.

Adv. Respir. Med., Volume 85, Issue Supp. V (January 2017) – 7 articles , Pages 2-50

  • Issues are regarded as officially published after their release is announced to the table of contents alert mailing list.
  • You may sign up for e-mail alerts to receive table of contents of newly released issues.
  • PDF is the official format for papers published in both, html and pdf forms. To view the papers in pdf format, click on the "PDF Full-text" link, and use the free Adobe Reader to open them.
Order results
Result details
Select all
Export citation of selected articles as:
Review
Płucna Postać Histiocytozy z Komórek Langerhansa u Dorosłych
Adv. Respir. Med. 2017, 85(Supp. V), 37-50; https://doi.org/10.5603/ARM.57162 - 31 Jan 2018
Viewed by 419
Abstract
Płucna postać histiocytozy z komórek Langerhansa (PLCH) jest rzadką chorobą o nieustalonej etiologii, wynikającą z proliferacji mielopochodnych komórek dendrytycznych—komórek Langerhansa obarczonych mutacją genu BRAF i/oraz genów NRAS, KRAS i MAP1K1, powodujących naciekanie i niszczenie płuc i/lub innych narządów. Chorują najczęściej młode, [...] Read more.
Płucna postać histiocytozy z komórek Langerhansa (PLCH) jest rzadką chorobą o nieustalonej etiologii, wynikającą z proliferacji mielopochodnych komórek dendrytycznych—komórek Langerhansa obarczonych mutacją genu BRAF i/oraz genów NRAS, KRAS i MAP1K1, powodujących naciekanie i niszczenie płuc i/lub innych narządów. Chorują najczęściej młode, palące osoby, niezależnie od płci. Charakteryzuje się powstawaniem ziarniniaków utworzonych z komórek Langerhansa, niszczących strukturę dystalnych dróg oddechowych. Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielności odgrywa znaczącą rolę w diagnostyce PLCH. Typowy obraz radiologiczny PLCH obejmuje obecność guzków wewnątrzzrazikowych, układających się w obraz „pączkującego drzewa”, guzki z obecnością jamek, cienko i grubościenne, często zlewające się ze sobą torbielki. Pewne rozpoznanie wymaga stwierdzenia w badaniu histologicznym charakterystycznych zmian i obecności komórek wykazujących ekspresję antygenów CD1a lub CD207. Zasadniczym zaleceniem dla chorych na PLCH jest zaprzestane palenia tytoniu. Nie ma wiarygodnych danych dotyczących leczenia steroidami. Terapia postępujących postaci PLCH i/lub bez zajęcia innych narządów opiera się na kladrybinie, a w terapii ratunkowej stosowana jest cytarabina. Choroba cechuje się stosunkowo dobrym rokowaniem, a przeżycia 10-letnie obserwowane są u ponad 85% chorych. Full article
Review
Predyktory Niepowodzenia Wentylacji Nieinwazyjnej u Krytycznie Chorych i Otyłych Pacjentów—Krótki Przegląd Piśmiennictwa
Adv. Respir. Med. 2017, 85(Supp. V), 22-29; https://doi.org/10.5603/ARM.57160 - 31 Jan 2018
Viewed by 208
Abstract
W ciągu ostatnich dwóch dekad obserwuje się coraz częstsze stosowanie wentylacji nieinwazyjnej (NIV) w leczeniu ostrej niewydolności oddechowej (ARF). Wskaźnik niepowodzeń NIV waha się jednak od 5% do 50%, a warunkiem powodzenia jest dobór pacjentów. Istnieją jednak grupy pacjentów, w których jest większe [...] Read more.
W ciągu ostatnich dwóch dekad obserwuje się coraz częstsze stosowanie wentylacji nieinwazyjnej (NIV) w leczeniu ostrej niewydolności oddechowej (ARF). Wskaźnik niepowodzeń NIV waha się jednak od 5% do 50%, a warunkiem powodzenia jest dobór pacjentów. Istnieją jednak grupy pacjentów, w których jest większe prawdopodobieństwo skuteczności NIV. Jedna z nich to chorzy na zespół hipowentylacji osób otyłych (OHS). W niniejszym przeglądzie podjęto próbę oceny skuteczności stosowania NIV u chorych z ostrą niewydolnością oddechową i określenia predyktorów niepowodzenia NIV u pacjentów z otyłością patologiczną. Zaledwie w kilku badaniach podjęto problem oceny skuteczności NIV w tej grupie chorych. Metoda ta okazywała się skuteczniejsza przy bardziej restrykcyjnej selekcji pacjentów. Otyli, u których niepowodzenie NIV było zauważalne wcześnie, charakteryzowali się wysokim stopniem ciężkości choroby przy przyjęciu do szpitala. Natomiast u więcej niż połowy pacjentów z hiperkapnią i zdekompensowanym zespołem OHS występowała opóźniona, aczkolwiek pozytywna odpowiedź na NIV. U pacjentów z dekompensacją OHS zaobserwowano korzystniejsze rokowanie i lepszą reakcję na NIV niż u innych chorych z hiperkapnią. Potrzebowali oni wyższych nastawień aparatu, dłuższego czasu do obniżenia PaCO2, częściej występowała u nich opóźniona, ale pozytywna odpowiedź na zastosowane leczenie, co powinno raczej przekonywać do stosowania NIV zamiast wczesnej intubacji. Ponieważ nie odnotowano wyraźnych predyktorów niepowodzenia stosowania NIV, konieczna jest dalsza uważna i długookresowa obserwacja. Full article
Case Report
Nadciśnienie Płucne w Przebiegu Sarkoidozy Leczone Sildenafilem
Adv. Respir. Med. 2017, 85(Supp. V), 16-21; https://doi.org/10.5603/ARM.57159 - 31 Jan 2018
Viewed by 166
Abstract
Rozwój nadciśnienia płucnego w przebiegu sarkoidozy (SAPH) istotnie pogarsza rokowanie. Niestety, nie ma metody leczenia o udokumentowanym korzystnym działaniu w tej postaci nadciśnienia płucnego. Duże zainteresowanie w tym zakresie budzą leki stosowane w terapii tętniczego nadciśnienia płucnego (PAH). W prezentowanej pracy przedstawiono opis [...] Read more.
Rozwój nadciśnienia płucnego w przebiegu sarkoidozy (SAPH) istotnie pogarsza rokowanie. Niestety, nie ma metody leczenia o udokumentowanym korzystnym działaniu w tej postaci nadciśnienia płucnego. Duże zainteresowanie w tym zakresie budzą leki stosowane w terapii tętniczego nadciśnienia płucnego (PAH). W prezentowanej pracy przedstawiono opis przypadku chorej na sarkoidozę powikłaną ciężkim nadciśnieniem płucnym, która była leczona sildenafilem. Obserwowano istotną, choć zaledwie przejściową poprawę stanu czynnościowego. Pacjentka zmarła z powodu stopniowo postępującej niewydolności krążenia i oddychania, w trakcie oczekiwania na przeszczepienie płuc. Full article
Case Report
Wyniki Testów Czynnościowych Płuc Prowadzące do Rozpoznania Pierścieni Naczyniowych u Dzieci w Wieku Szkolnym
Adv. Respir. Med. 2017, 85(Supp. V), 11-15; https://doi.org/10.5603/ARM.57158 - 31 Jan 2018
Viewed by 140
Abstract
Pierścienie naczyniowe są wadą wrodzoną dużych naczyń. Mogą uciskać tchawicę i/lub przełyk, powodując takie objawy, jak: świst wdechowy, kaszel, świszczący oddech, nawracające infekcje układu oddechowego lub dysfagię. W niektórych przypadkach prawidłowe rozpoznanie może być opóźnione o kilka lat, szczególnie gdy pierścień naczyniowy wywołuje [...] Read more.
Pierścienie naczyniowe są wadą wrodzoną dużych naczyń. Mogą uciskać tchawicę i/lub przełyk, powodując takie objawy, jak: świst wdechowy, kaszel, świszczący oddech, nawracające infekcje układu oddechowego lub dysfagię. W niektórych przypadkach prawidłowe rozpoznanie może być opóźnione o kilka lat, szczególnie gdy pierścień naczyniowy wywołuje mniej nasilone objawy lub objawy sugerujące inne choroby (szczególnie astmę). W niniejszym artykule autorzy zwracają uwagę na przydatność badań czynnościowych płuc (spirometrii) we wstępnej diagnostyce pierścieni naczyniowych u dzieci w wieku szkolnym, jak również podkreślają ważność spirometrii w diagnozowaniu pacjentów z podejrzeniem astmy. Full article
Case Report
Wideotorakoskopowa Lobektomia Mankietowa
Adv. Respir. Med. 2017, 85(Supp. V), 7-10; https://doi.org/10.5603/ARM.57157 - 31 Jan 2018
Viewed by 215
Abstract
Lobektomia mankietowa pozwala uniknąć rozległych resekcji, takich jak pneumonektomia, w sytuacjach występowania guza w centralnej części płuca. Najnowsze osiągnięcia techniki umożliwiają wykonywanie skomplikowanych zabiegów chirurgicznych typu wideotorakoskopowej lobektomii mankietowej (VABSL). W artykule przedstawiono przypadek 64-letniego pacjenta, u którego wykonano zabieg VABSL płata górnego [...] Read more.
Lobektomia mankietowa pozwala uniknąć rozległych resekcji, takich jak pneumonektomia, w sytuacjach występowania guza w centralnej części płuca. Najnowsze osiągnięcia techniki umożliwiają wykonywanie skomplikowanych zabiegów chirurgicznych typu wideotorakoskopowej lobektomii mankietowej (VABSL). W artykule przedstawiono przypadek 64-letniego pacjenta, u którego wykonano zabieg VABSL płata górnego prawego z powodu raka gruczołowego. Ze względu na umiejscowienie guza, podczas resekcji przecięto oskrzele i usunięto zmianę. Wynik badania wycinka pobranego w trakcie operacji nie ujawnił nacieku nowotworowego w linii cięcia oskrzela. Z powodu sztywnej zmiany uniemożliwiającej zszycie bez skręcenia, przeprowadzono lobektomię mankietową. Oskrzele nacięto poprzez cięcie robocze, częściowo pod kontrolą wzroku. Na całej linii przeprowadzono zespolenie za pomocą imadła do igieł do zabiegów otwartych, kleszczy i ciągłego szwu Maxon 4–0. Nie obserwowano powikłań w okresie pooperacyjnym, a kontrolna bronchoskopia wykazała szerokie światło w miejscu zespolenia. Full article
Case Report
Spontaniczna Regresja Gruczolakoraka Płuc z Pozytywnym Wychwytem w Badaniu FDG/PET u Mężczyzny w Podeszłym Wieku
Adv. Respir. Med. 2017, 85(Supp. V), 3-6; https://doi.org/10.5603/ARM.57156 - 31 Jan 2018
Viewed by 276
Abstract
Spontaniczna regresja nowotworu, częściowa lub całkowita, jest rzadkim zjawiskiem, zwłaszcza w przypadku raka płuc. W niniejszej pracy opisano przypadek 80-letniego mężczyzny, u którego nastąpiła samoistna regresja pierwotnej zmiany bez zastosowania leczenia. Nastąpiła 2 lata po pobraniu próbek ze zmiany w płucach podczas biopsji [...] Read more.
Spontaniczna regresja nowotworu, częściowa lub całkowita, jest rzadkim zjawiskiem, zwłaszcza w przypadku raka płuc. W niniejszej pracy opisano przypadek 80-letniego mężczyzny, u którego nastąpiła samoistna regresja pierwotnej zmiany bez zastosowania leczenia. Nastąpiła 2 lata po pobraniu próbek ze zmiany w płucach podczas biopsji przezoskrzelowej. Co ciekawe, zmiana charakteryzowała się silną absorpcją (maks. wartość absorpcji standardowej: 26.3) w pozytonowej tomografii emisyjnej przy użyciu 18-fluorodeoksyglukozy wykonanej przed biopsją, zaś regresja nastąpiła po dość długim czasie po biopsji. Znamienne było także to, że wystąpiła ona u mężczyzny w podeszłym wieku. Nie wiadomo, dlaczego doszło do cofnięcia się choroby w tym przypadku i jaki mechanizm spowodował to zjawisko. Okazuje się, że regresja może wystąpić nawet u starszej osoby. Taki pacjent powinien być objęty wnikliwą obserwacją i znajdować się pod opieką lekarską, aby możliwe było monitorowanie przebiegu klinicznego tak niezwykłego zjawiska. Full article
Abstract
Program Prewencji Chorób Układu Oddechowego w Powiecie Proszowickim—Opis i Wyniki
Adv. Respir. Med. 2017, 85(Supp. V), 2; https://doi.org/10.5603/ARM.57155 - 31 Jan 2018
Viewed by 125
Abstract
Wstęp: W powiecie proszowickim zarówno rak płuca, jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), występują częściej w porównaniu z innymi regionami Polski. W prezentowanej pracy przedstawiono raport z programu prewencji, którego celem było zmniejszenie obciążeń zdrowotnych związanych z POChP i rakiem płuca w [...] Read more.
Wstęp: W powiecie proszowickim zarówno rak płuca, jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), występują częściej w porównaniu z innymi regionami Polski. W prezentowanej pracy przedstawiono raport z programu prewencji, którego celem było zmniejszenie obciążeń zdrowotnych związanych z POChP i rakiem płuca w tym regionie. Materiał i metody: Program składał się z prewencji czynnej, opartej na badaniu kwestionariuszowym (w którym udział proponowano wszystkim mieszkańcom powiatu w wieku ≥ 40 lat) oraz na zdjęciu klatki piersiowej i spirometrii (które wykonywano u wybranych badanych), i prewencji biernej, na którą składały się liczne aktywności edukacyjne promujące zdrowy styl życia. Dane uzyskane w badaniu kwestionariuszowym i spirometrii były przedmiotem dalszej analizy. Wyniki: Programem edukacyjnym objęto wszystkie dzieci w wieku 13–15 lat, większość młodzieży i znaczną część dorosłych mieszkańców powiatu. Dane kwestionariuszowe uzyskano od 14,455 uczestników (około 70% mieszkańców powiatu). Na podstawie analizy tych danych wybrano kandydatów do badań spirometrycznego (5816 uczestników) i radiologicznego (5514 uczestników). Aktywni palacze stanowili 24.2% wszystkich uczestników (33.3% mężczyzn i 16.8% kobiet). Papierosów elektronicznych używało 0.65% uczestników. Stwierdzono negatywny wpływ narażeń zawodowych (w tym związanych z pracą w rolnictwie) na wyniki badania spirometrycznego i występowanie objawów ze strony układu oddechowego. Na podstawie wyniku spirometrii po leku rozkurczającym oskrzela u 13.2% uczestników rozpoznano POChP. Astmę rozpoznaną przez lekarza podawało w wywiadzie 7.2% badanych. Wnioski: Zgodnie z założeniami, program edukacyjny i badanie kwestionariuszowe przeprowadzono u większości mieszkańców powiatu. Badanie dostarczyło danych na temat występowania POChP, astmy i objawów ze strony układu oddechowego w powiecie proszowickim. Full article
Previous Issue
Next Issue
Back to TopTop