Next Issue
Volume 88, February
Previous Issue
Volume 86, April
 
 
arm-logo

Journal Browser

Journal Browser
Advances in Respiratory Medicine is published by MDPI from Volume 90 Issue 4 (2022). Previous articles were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence, and they are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Via Medica.

Adv. Respir. Med., Volume 86, Issue Supp. VII (July 2018) – 11 articles , Pages 1-45

  • Issues are regarded as officially published after their release is announced to the table of contents alert mailing list.
  • You may sign up for e-mail alerts to receive table of contents of newly released issues.
  • PDF is the official format for papers published in both, html and pdf forms. To view the papers in pdf format, click on the "PDF Full-text" link, and use the free Adobe Reader to open them.
Order results
Result details
Select all
Export citation of selected articles as:
Abstract
XXVIII Spotkanie Polskiej Grupy ERS Szczyrk 17-20 STYCZNIA 2019 roku
Adv. Respir. Med. 2018, 86(Supp. VII), 32-45; https://doi.org/10.5603/ARM.64970 - 02 Jul 2019
Viewed by 181
Abstract
Mikobakteriozy płuc pozostają chorobami o restrykcyjnych kryteriach rozpoznawania z powodu możliwości zanieczyszczeń i trudnych decyzjach w podejmowaniu wielomiesięcznej terapii [...] Full article
Review
Samoistne włóknienie płuc współistniejące z rakiem płuc—Przegląd piśmiennictwa
Adv. Respir. Med. 2018, 86(Supp. VII), 23-31; https://doi.org/10.5603/ARM.64972 - 02 Jul 2019
Viewed by 185
Abstract
Samoistne włóknienie płuc (IPF) jest śródmiąższową chorobą płuc o złym rokowaniu. Chociaż mechanizmy prowadzące do powstania choroby nie zostały do końca wyjaśnione, wiąże się ona z rozwojem raka płuc, co dodatkowo pogarsza rokowanie. Liczne prace donoszą o współistnieniu IPF i raka płuc u [...] Read more.
Samoistne włóknienie płuc (IPF) jest śródmiąższową chorobą płuc o złym rokowaniu. Chociaż mechanizmy prowadzące do powstania choroby nie zostały do końca wyjaśnione, wiąże się ona z rozwojem raka płuc, co dodatkowo pogarsza rokowanie. Liczne prace donoszą o współistnieniu IPF i raka płuc u 9.8%, a nawet 50% pacjentów, w zależności od czasu trwania obserwacji. Chociaż sformułowano wytyczne dotyczące leczenia raka płuc dla populacji ogólnej, brakuje powszechnie przyjętych zaleceń dla grupy chorych na IPF. Tymczasem różne zabiegi onkologiczne mogą prowadzić do nagłych zaostrzeń IPF (acute exacerbation of IPF). Autorzy pracy podjęli próbę dokonania przeglądu dostępnych danych na temat raka płuc u chorych, u których wcześniej rozpoznano IPF. Full article
Review
Nasierdziowa tkanka tłuszczowa u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc jako wskaźnik wysokiego ryzyka zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego
Adv. Respir. Med. 2018, 86(Supp. VII), 17-22; https://doi.org/10.5603/ARM.64969 - 02 Jul 2019
Viewed by 251
Abstract
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i choroby układu krążenia (CVD) są ze sobą powiązane i fakt ten powoduje wzrost zachorowalności i umieralności. Na podstawie nowych danych pochodzących głównie z badań nad układem krążenia, nasierdziowa tkanka tłuszczowa (EF) została zaproponowana jako marker ryzyka zachorowania [...] Read more.
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i choroby układu krążenia (CVD) są ze sobą powiązane i fakt ten powoduje wzrost zachorowalności i umieralności. Na podstawie nowych danych pochodzących głównie z badań nad układem krążenia, nasierdziowa tkanka tłuszczowa (EF) została zaproponowana jako marker ryzyka zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe. W przedstawionej pracy poglądowej autorzy skupili się na potencjalnym znaczeniu nasierdziowej tkanki tłuszczowej jako nowego biomarkera stratyfikacji ryzyka chorych na POChP. Nasierdziowa tkanka tłuszczowa może stanowić ważny element łączący przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i choroby sercowo-naczyniowe, a zwłaszcza chorobą wieńcową. Full article
Case Report
Rozwój rozstrzeni oskrzeli w wyniku długoterminowego leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów rytuksymabem
Adv. Respir. Med. 2018, 86(Supp. VII), 13-16; https://doi.org/10.5603/ARM.64968 - 02 Jul 2019
Viewed by 182
Abstract
W pracy przedstawiono przypadki trzech kobiet, które były leczone rytuksymabem z powodu seropozytywnego, erozyjnego, deformującego, reumatoidalnego zapalenia stawów. Po terapii rytuksymabem u pacjentek wystąpiło nawracające zapalenie zatok i zapalenie płuc, a następnie rozstrzenie oskrzeli. Czasowy związek między terapią rytuksymabem a początkiem powikłań ze [...] Read more.
W pracy przedstawiono przypadki trzech kobiet, które były leczone rytuksymabem z powodu seropozytywnego, erozyjnego, deformującego, reumatoidalnego zapalenia stawów. Po terapii rytuksymabem u pacjentek wystąpiło nawracające zapalenie zatok i zapalenie płuc, a następnie rozstrzenie oskrzeli. Czasowy związek między terapią rytuksymabem a początkiem powikłań ze strony układu oddechowego doprowadził do uznania leku za możliwy mechanizm patogenny. Full article
Case Report
Martwicze zapalenie płuc wywołane zakażeniem Mycoplasma pneumoniae u dzieci. Rzadkie objawy częstej choroby
Adv. Respir. Med. 2018, 86(Supp. VII), 7-12; https://doi.org/10.5603/ARM.64967 - 02 Jul 2019
Viewed by 477
Abstract
Mycoplasma pneumoniae jest powszechnie występującym patogenem wywołującym, szczególnie często u dzieci, choroby układu oddechowego, w tym pozaszpitalne zapalenie płuc. Chociaż w większości przypadków zakażenie spowodowane przez tę bakterię ma przebieg kliniczny i samoistnie ustępuje, istnieją doniesienia o ciężkich przypadkach zachorowań. W pracy przedstawiono [...] Read more.
Mycoplasma pneumoniae jest powszechnie występującym patogenem wywołującym, szczególnie często u dzieci, choroby układu oddechowego, w tym pozaszpitalne zapalenie płuc. Chociaż w większości przypadków zakażenie spowodowane przez tę bakterię ma przebieg kliniczny i samoistnie ustępuje, istnieją doniesienia o ciężkich przypadkach zachorowań. W pracy przedstawiono dwa przypadki dzieci, które zachorowały na martwicze zapalenie płuc wywołane przez M. pneumonia. U obojga pacjentów początkowo występowały nieznaczna gorączka, kaszel i łagodne objawy ze strony układu oddechowego, jednak wyniki badań obrazowych ujawniły martwicze zapalenie płuc. Początkowo podejrzewano typowe bakteryjne zapalenie płuc, dlatego leczenie empiryczne nie obejmowało antybiotyków makrolidowych. Gdy przebieg kliniczny nie ulegał poprawie, terapia antybiotykowa została zmieniona, z uwzględnieniem rzadziej spotykanych patogenów. Stan obojga pacjentów uległ poprawie, gdy potwierdzono mykoplazmatyczne zapalenie płuc i do leczenia włączono doustne antybiotyki makrolidowe. Chociaż M. pneumoniae rzadko powoduje martwicze zapalenie płuc, powinno się ten drobnoustrój brać pod uwagę, gdy zwykła empiryczna terapia antybiotykowa nie przynosi oczekiwanych efektów. Zanim w kręgu rozważań znajdą się rzadko występujące drobnoustroje, trzeba pamiętać, że pojawienie się nietypowego objawu częstej choroby jest bardziej prawdopodobne niż wystąpienie typowego objawu w przebiegu choroby rzadkiej. Full article
Abstract
Wczesne nieadaptacyjne schematy a astma. Domeny rozłączenia i odrzucenia mogą mieć wpływ na ciężkość astmy
Adv. Respir. Med. 2018, 86(Supp. VII), 6; https://doi.org/10.5603/ARM.64966 - 02 Jul 2019
Viewed by 170
Abstract
Wstęp: Wczesne nieadaptacyjne schematy (EMSs, early maladaptive schemas), kształtujące się we wczesnym okresie rozwoju człowieka mogą mieć wpływ na funkcjonowanie chorego na astmę. Prezentowane badanie dotyczy prawdopodobnego związku pomiędzy schematami i obszarami osobowości a ciężkością astmy. Materiał i metody: Do niniejszego opisowego przekrojowego [...] Read more.
Wstęp: Wczesne nieadaptacyjne schematy (EMSs, early maladaptive schemas), kształtujące się we wczesnym okresie rozwoju człowieka mogą mieć wpływ na funkcjonowanie chorego na astmę. Prezentowane badanie dotyczy prawdopodobnego związku pomiędzy schematami i obszarami osobowości a ciężkością astmy. Materiał i metody: Do niniejszego opisowego przekrojowego badania prowadzonego na Uniwersytecie Medycznym w Tabriz włączono w okresie od marca do sierpnia 2016 roku pięćdziesięciu chorych na astmę. Autorzy niniejszej pracy zbadali schematy osobowości za pomocą kwestionariusza Younga (YSQ-SF, Young Schema Questionnaire—Short Form, Young, 1994). Ocenę kliniczną i ocenę ciężkości astmy przeprowadzono za pomocą badania spirometrycznego i testu kontroli astmy (ACT, Asthma Control Test). Wyniki: U chorych na astmę niekontrolowaną (ACT < 20 punktów) i kontrolowaną (ACT ≥ 20 punktów) stwierdzono istotne upośledzenie w obszarze rozłączenia (Disconnection domain; p = 0.001). Stwierdzono również odwrotną korelację liniową pomiędzy wartością FEV1 i obszarem rozłączenia i odrzucenia (rejection schema; r = −0.29, p = 0.03) i obszarem nadmiernej czujności (over vigilance domain; r = −0.36, p = 0.01). Ponadto ujawniono ujemną korelację liniową pomiędzy wartością FEV1/FVC a obszarem nadmiernej czujności (r= −0.41, p = 0.003). Wnioski: Wczesne nieadaptacyjne schematy mogą wywierać wpływ na parametry kliniczne i ciężkość astmy. Full article
Abstract
Prątki niegruźlicze izolowane od pacjentów w Polsce w latach 2013–2017. Porównanie wyników własnych z danymi światowymi
Adv. Respir. Med. 2018, 86(Supp. VII), 5; https://doi.org/10.5603/ARM.64965 - 02 Jul 2019
Cited by 1 | Viewed by 162
Abstract
Wstęp: W kilku ostatnich dekadach obserwuje się wzrost izolacji prątków niegruźliczych (NTM, nontuberculous mycobacteria), zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Celem pracy była analiza wszystkich gatunków prątków niegruźliczych izolowanych z materiałów biologicznych od pacjentów w Polsce, w latach 2013–2017. Materiał i metody: Badaniem objęto 2799 [...] Read more.
Wstęp: W kilku ostatnich dekadach obserwuje się wzrost izolacji prątków niegruźliczych (NTM, nontuberculous mycobacteria), zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Celem pracy była analiza wszystkich gatunków prątków niegruźliczych izolowanych z materiałów biologicznych od pacjentów w Polsce, w latach 2013–2017. Materiał i metody: Badaniem objęto 2799 izolatów, pochodzących głównie z układu oddechowego, które oceniano w referencyjnym laboratorium Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz w Wielopolskim Centrum Pulmonologii i Chirurgii Klatki Piersiowej. Wyniki: W badanym okresie izolowano 35 różnych gatunków NTM. Liczba izolatów wzrosła prawie 1,6-krotnie: od 420 w 2013 roku do 674 w 2017 roku. Najczęściej występowały: M. kansasii, M. avium, M. xenopi, M. gordonae i M. intracellulare. Dominacja tych gatunków NTM w prawie niezmienionej kolejności utrzymywała się przez cały okres. Natomiast przy rozpatrywaniu MAC (M. avium complex) jako całości—od 2015 roku kompleks ten dominował nad M. kansasii. M. avium i M. intracellulare częściej izolowano od kobiet, podczas gdy M. gordonae i M. xenopi od mężczyzn. Nie stwierdzono różnic w częstości występowania NTM u mężczyzn i kobiet. Wśród pacjentów po 65. roku życia dominowały kobiety, zaś u tych pomiędzy 25. a 64. rokiem życia—mężczyźni. Wnioski: W Polsce, podobnie jak w innych krajach, zwiększa się częstość izolacji NTM. Najczęściej izolowanymi gatunkami były: M. kansasii i M. avium. Prątki niegruźlicze występowały u kobiet i mężczyzn z podobną częstością. Full article
Abstract
Wpływ leczenia omalizumabem na remodeling dróg oddechowych oceniony za pomocą tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości (TKWR) u chorych na ciężką astmę alergiczną
Adv. Respir. Med. 2018, 86(Supp. VII), 4; https://doi.org/10.5603/ARM.64964 - 02 Jul 2019
Viewed by 203
Abstract
Wstęp: Remodeling dróg oddechowych jest istotną składową utrwalonej obturacji w ciężkiej astmie. Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości (TKWR) to skuteczna metoda wykrywania zmian w strukturze dróg oddechowych. Celem pracy jest wykorzystanie TKWR do oceny zmian w remodelingu dróg oddechowych u pacjentów z ciężką astmą [...] Read more.
Wstęp: Remodeling dróg oddechowych jest istotną składową utrwalonej obturacji w ciężkiej astmie. Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości (TKWR) to skuteczna metoda wykrywania zmian w strukturze dróg oddechowych. Celem pracy jest wykorzystanie TKWR do oceny zmian w remodelingu dróg oddechowych u pacjentów z ciężką astmą alergiczną leczonych biologicznie omalizumabem. Materiał i metody: U 12 pacjentów z ciężką astmą alergiczną, wykonano TKWR klatki piersiowej przed i po leczeniu omalizumabem. W wybranych oskrzelach obliczono następujące parametry: pole powierzchni ściany oskrzela (BA, bronchial wall area), również skorygowane o powierzchnię ciała (BSA, body surface area); procent powierzchni ściany oskrzela (WA%, wall area); i stosunek powierzchni światła do całkowitej powierzchni oskrzela (Ai / Ao). Odpowiedź kliniczną na leczenie oceniano za pomocą kwestionariusza kontroli astmy (ACQ, asthma control questionnaire), kwestionariusza jakości życia w astmie (AQLQ, asthma quality of life questionnaire) i liczby zaostrzeń w ciągu roku. Ocena obejmowała również spirometrię i eozynofilię krwi obwodowej. Wyniki: Leczenie spowodowało istotną poprawę ACQ (p = 0.035) i AQLQ (p = 0.001). Zaobserwowano istotną redukcję zaostrzeń w ciągu roku (p = 0.002) i zmniejszenie dziennej dawki steroidu sytemowego (p = 0.032). Natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa (FEV1, forced expiratory volume in 1 second) i eozynofilia krwi obwodowej nie uległy zmianie (p = 0.846 i p = 0.221). Wymiary dróg oddechowych (Ai/Ao) poszczególnych oskrzeli były zgodne ze średnią parametrów obliczonych dla wszystkich zmierzonych oskrzeli. Chociaż zaobserwowano znaczny spadek WA (p = 0.002) i WA/BSA (p = 0.002), WA% i Ai/ /Ao nie uległy poprawie (p = 0.39 i p = 0.49). Nie stwierdzono korelacji między zmianami w drogach oddechowych a zmianami w spirometrii lub parametrach klinicznych. Wniosek: Pomimo skuteczności klinicznej omalizumabu, jego wpływ na remodeling dróg oddechowych może być ograniczony. Full article
Abstract
Porównanie monitorowania metodą termodylucji przezpłucnej z ultrasonografią płuc u pacjentów leczonych z powodu zapalenia płuc—Badanie obserwacyjne
Adv. Respir. Med. 2018, 86(Supp. VII), 3; https://doi.org/10.5603/ARM.64963 - 02 Jul 2019
Viewed by 211
Abstract
Wstęp: Do oceny skuteczności terapii u pacjentów leczonych z powodu zapalenia płuc na oddziałach intensywnej terapii niezbędne jest monitorowanie czynności płuc. Spośród technik przyłóżkowych szczególnie interesujące są ultrasonografia płuc oraz technika termodylucji przezpłucnej. Celem jednoośrodkowego badania obserwacyjnego była ocena korelacji pomiędzy badaniem ultrasonograficznym [...] Read more.
Wstęp: Do oceny skuteczności terapii u pacjentów leczonych z powodu zapalenia płuc na oddziałach intensywnej terapii niezbędne jest monitorowanie czynności płuc. Spośród technik przyłóżkowych szczególnie interesujące są ultrasonografia płuc oraz technika termodylucji przezpłucnej. Celem jednoośrodkowego badania obserwacyjnego była ocena korelacji pomiędzy badaniem ultrasonograficznym płuc (LUS, lung ultrasound examination) a parametrami objętościowymi termodylucji przezpłucnej, takimi jak wskaźnik pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (EVLWI, extravascular lung water index) i wskaźnik przepuszczalności naczyń płucnych (PVPI, pulmonary vascular permeability index). Materiał i metody: Przeanalizowano dane medyczne dwunastu pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej i monitorowania hemodynamicznego metodą PiCCO (pulse index continuous cardiac output) z powodu świeżo rozpoznanego zapalenia płuc. Porównano wyniki badań ultrasonograficzych płuc przeprowadzonych w pierwszym i trzecim dniu terapii przeciwbakteryjnej z wartościami uzyskanymi metodą termodylucji przezpłucnej, wykonanymi w tych samych dniach. W celu oceny trendów obliczono różnicę między wartościami uzyskanymi w pierwszym i trzecim dniu. Wyniki: Nie znaleziono korelacji pomiędzy badanymi zmiennymi, z wyjątkiem korelacji między PVPI i EVLWI, zarówno mierzonymi w tym samym dniu (Rho = 0.3; 95% CI −0.02–0.59; p = 0.03), jak i w trzydniowym trendzie (Rho = 0.6; 95% CI 0.2–0.8; p = 0.005). Wnioski: Wyniki badania wskazują, że parametry wolumetryczne uzyskane za pomocą metody PiCCO oraz badanie USG płuc powinny być interpretowane ostrożnie i z uwzględnieniem stanu klinicznego pacjenta, pamiętając, że możliwy jest brak korelacji między uzyskanymi wynikami a rzeczywistym stanem zmian zapalnych w płucach. Full article
Abstract
Terapia mowy w leczeniu przewlekłego, uporczywego kaszlu—Wstępne wyniki
Adv. Respir. Med. 2018, 86(Supp. VII), 2; https://doi.org/10.5603/ARM.64962 - 02 Jul 2019
Viewed by 172
Abstract
Wstęp: Skuteczność leczenia przewlekłego kaszlu u dorosłych jest ograniczona. Terapia mowy to jedna z niewielu metod leczenia, które wydają się skuteczne u pacjentów z uporczywym, przewlekłym kaszlem. Metoda ta jednak nie była dotychczas dostępna w Polsce. Celem badania było wdrożenie terapii mowy i [...] Read more.
Wstęp: Skuteczność leczenia przewlekłego kaszlu u dorosłych jest ograniczona. Terapia mowy to jedna z niewielu metod leczenia, które wydają się skuteczne u pacjentów z uporczywym, przewlekłym kaszlem. Metoda ta jednak nie była dotychczas dostępna w Polsce. Celem badania było wdrożenie terapii mowy i ocena jej skuteczności w leczeniu pacjentów z przewlekłym, uporczywym kaszlem. Materiał i metody: Pacjenci diagnozowani i leczeni z powodu przewlekłego, niepoddającego się leczeniu kaszlu zostali włączeni do badania. Terapię mowy opracowano na podstawie techniki opisanej przez Vertigan i wsp. Składała się z ośmiu 45-minutowych spotkań, odbywających się raz w tygodniu. Przed i po zastosowaniu terapii mowy oceniano nasilenie kaszlu i jego wpływ na jakość życia przy zastosowaniu analogowej skali wizualnej (VAS, visual analogue scale) i kwestionariusza jakości życia przeznaczonego dla chorych z kaszlem (LCQ, Leicester Cough Questionnaire). Dodatkowo wykonywany był test prowokacyjny z kasacyjną oceniający wrażliwość odruchu kaszlu. Wyniki: Do badania włączono 18 kobiet, ale tylko 15 (83%) z nich wzięło udział we wszystkich sesjach (mediana wieku 66 lat, mediana czasu trwania kaszlu 60 miesięcy). Po zakończeniu terapii mowy stwierdzono istotne zmniejszenie nasilenia kaszlu ocenianego w skali VAS (46 v. 28 mm, p = 0.016), istotną poprawę jakości życia ocenianej w LCQ (10.7 v. 14.6 punktu, p = 0.004) oraz zwiększenie dawki kapsaicyny wywołującej kaszel w teście prowokacji. Wnioski: Zastosowanie terapii mowy spowodowało zmniejszenie nasilenia kaszlu i poprawę jakości życia kobiet z przewlekłym, uporczywym kaszlem. Wyniki niniejszego badania wskazują na skuteczność dołączenia terapii mowy do leczenia kobiet z uporczywym, przewlekłym kaszlem. Full article
Abstract
Czynniki predysponujące do rozwoju mykobakteriozy płuc u chorych z obecnością prątków niegruźliczych w materiałach z dróg oddechowych
Adv. Respir. Med. 2018, 86(Supp. VII), 1; https://doi.org/10.5603/ARM.64961 - 02 Jul 2019
Viewed by 346
Abstract
Wstęp: W ostatnich latach w większości krajów Europy i w Stanach Zjednoczonych jest notowany wzrost częstości zakażeń układu oddechowego prątkami niegruźliczymi. Nie ma jednak zgodności opinii na temat wpływu różnych czynników na rozwój mykobakteriozy płuc w tej grupie chorych. Celem niniejszej pracy retrospektywnej [...] Read more.
Wstęp: W ostatnich latach w większości krajów Europy i w Stanach Zjednoczonych jest notowany wzrost częstości zakażeń układu oddechowego prątkami niegruźliczymi. Nie ma jednak zgodności opinii na temat wpływu różnych czynników na rozwój mykobakteriozy płuc w tej grupie chorych. Celem niniejszej pracy retrospektywnej było poszukiwanie czynników ryzyka mykobakteriozy płuc, w grupie chorych, u których wyhodowano prątki niegruźlicze z dróg oddechowych. Materiał i metody: Badaną grupę stanowiło 73 chorych, 23 mężczyzn i 50 kobiet, mediana wieku wyniosła 62.2 roku, z dodatnimi wynikami posiewów plwociny/wydzieliny oskrzelowej w kierunku prątków niegruźliczych, uzyskanymi w latach 2010–2015. Wyniki: Mykobakteriozę płuc (według American Thoracic Society/Infectious Diseases Society of America) rozpoznano u 36 chorych, kolonizację dróg oddechowych—w 37 przypadkach. Mykobakteriozę rozpoznawano istotnie częściej u chorych zakażonych M. kansasii, M. abscessus i M. avium/M. intracellulare w porównaniu z chorymi zakażonymi M. xenopi, M. gordonae i M. fortuitum (p < 0.0001). Wśród chorych na mykobakteriozę, w porównaniu z grupą z kolonizacją prątkami niegruźliczymi, było istotnie więcej kobiet niż mężczyzn (p < 0.007) oraz więcej chorych z wywiadem przebytej gruźlicy płuc lub mykobakteriozy (odpowiednio 28% i 8%, p = 0.038). Wykazano, że zakażenie M. kansasii, płeć żeńska oraz przebyta gruźlica lub mykobakterioza były istotnymi czynnikami predykcyjnymi aktualnego rozpoznania mykobakteriozy płuc. Wniosek: W badanej grupie chorych ryzyko zachorowania na mykobakteriozę było istotnie większe u kobiet, osób zakażonych M. kansasii oraz z przebytą gruźlicą lub mykobakteriozą płuc w przeszłości. Full article
Previous Issue
Next Issue
Back to TopTop