Next Issue
Volume 86, November
Previous Issue
Volume 86, August
 
 
arm-logo

Journal Browser

Journal Browser
Advances in Respiratory Medicine is published by MDPI from Volume 90 Issue 4 (2022). Previous articles were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence, and they are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Via Medica.

Adv. Respir. Med., Volume 86, Issue Supp. III (September 2018) – 6 articles , Pages 1-42

  • Issues are regarded as officially published after their release is announced to the table of contents alert mailing list.
  • You may sign up for e-mail alerts to receive table of contents of newly released issues.
  • PDF is the official format for papers published in both, html and pdf forms. To view the papers in pdf format, click on the "PDF Full-text" link, and use the free Adobe Reader to open them.
Order results
Result details
Select all
Export citation of selected articles as:
Guidelines
Rekomendacje postępowania w gruźlicy u dzieci—KOMPAS TB. Część 1—Profilaktyka gruźlicy
Adv. Respir. Med. 2018, 86(Supp. III), 33-42; https://doi.org/10.5603/ARM.60099 - 17 Sep 2018
Viewed by 359
Abstract
Od drugiej połowy XX wieku obserwuje się w Polsce systematyczny spadek liczby zachorowań na gruźlicę. Mimo to aktualne wskaźniki epidemiologiczne uzasadniają kontynuację powszechnych szczepień BCG w naszym kraju w najbliższych latach. Poza ochroną przed ciężkimi, krwiopochodnymi postaciami gruźlicy, szczepienie to zmniejsza ryzyko zakażenia [...] Read more.
Od drugiej połowy XX wieku obserwuje się w Polsce systematyczny spadek liczby zachorowań na gruźlicę. Mimo to aktualne wskaźniki epidemiologiczne uzasadniają kontynuację powszechnych szczepień BCG w naszym kraju w najbliższych latach. Poza ochroną przed ciężkimi, krwiopochodnymi postaciami gruźlicy, szczepienie to zmniejsza ryzyko zakażenia prątkiem gruźlicy. Przeciwwskazania do szczepienia BCG to między innymi pierwotne i nabyte niedobory odporności, w tym zaburzenia immunologiczne związane ze stosowanym leczeniem. Do najczęstszych niepożądanych odczynów po szczepieniu BCG należą zmiany w miejscu szczepienia i zmiany odczynowe w lokalnych węzłach chłonnych, zazwyczaj niewymagające leczenia. Metody zapobiegania gruźlicy, szczególnie zalecane w krajach o niskiej zapadalności na tę chorobę, to: diagnostyka osób stykających się z chorym na gruźlicę płuc oraz aktywne wykrywanie i leczenie utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy. Utajone zakażenie prątkiem gruźlicy rozpoznaje się na podstawie dodatnich wyników odczynu tuberkulinowego (OT) lub testu wydzielania interferonu gamma, po wykluczeniu gruźlicy aktywnej. Stan ten wymaga leczenia profilaktycznego. Full article
Review
Inhibitory punktów kontrolnych w niedrobnokomórkowym raku płuca—Ku praktyce codziennej
Adv. Respir. Med. 2018, 86(Supp. III), 25-32; https://doi.org/10.5603/ARM.60098 - 17 Sep 2018
Viewed by 135
Abstract
Immunoterapia z zastosowaniem leków blokujących punkty kontrolne zdaje się rewolucjonizować leczenie nowotworów litych, w tym raka płuca. Blokery szlaku PD-1, PD-L1 wykazały skuteczność w zakresie długotrwałego przeżycia w zaawansowanym raku płuca z przerzutami. U indywidualnych chorych osiąga się kilkuletnie przeżycia. W leczeniu raka [...] Read more.
Immunoterapia z zastosowaniem leków blokujących punkty kontrolne zdaje się rewolucjonizować leczenie nowotworów litych, w tym raka płuca. Blokery szlaku PD-1, PD-L1 wykazały skuteczność w zakresie długotrwałego przeżycia w zaawansowanym raku płuca z przerzutami. U indywidualnych chorych osiąga się kilkuletnie przeżycia. W leczeniu raka płuca zarejestrowano nivolumab, pembrolizumab i atezolizumab. Obserwacje z praktyki klinicznej wskazują na podobną skuteczność tych leków, jak w próbach klinicznych. Efekty leczenia zależą od stanu sprawności. Wiek, płeć, typ histologiczny, obecność przerzutów do mózgu nie wpływały na wyniki leczenia. Leczenie antagonistami punktów kontrolnych jest bezpieczne i dobrze tolerowane, działania niepożądane wiążą się z zapaleniami o podłożu autoimmunizacyjnym. Poważnym i niekiedy śmiertelnym powikłaniem może być zapalenie pęcherzyków płucnych (pneumonitis), choć zazwyczaj poddaje się leczeniu glikokortykosteroidami. W celu odpowiedniej kwalifikacji chorych do leczenia ocenia się ekspresję PD-L1 na komórkach raka. Tak zwane guzy “gorące”, ze znaczną ekspresją PD-L1 i bogatym naciekiem z limfocytów cytotoksycznych zdają się lepiej odpowiadać na immunoterapię niż guzy “zimne”. Full article
Review
Choroba zarostowa żył płucnych: patogeneza, czynniki ryzyka, cechy kliniczne i algorytm diagnostyczny—Aktualny stan wiedzy
Adv. Respir. Med. 2018, 86(Supp. III), 13-24; https://doi.org/10.5603/ARM.60096 - 17 Sep 2018
Viewed by 205
Abstract
Choroba zarostowa żył płucnych (PVOD) i hemangiomatoza włośniczek płucnych (PCH) należą do rzadkich schorzeń—szacowana częstość występowania wynosi mniej niż jeden przypadek na milion mieszkańców. W PVOD/PCH patologia dotyczy małych żyłek—przedprzegrodowych i przegrodowych, włośniczek oraz tętniczek zaprzegrodowych i małych tętniczek płucnych. W klasyfikacji nadciśnienia [...] Read more.
Choroba zarostowa żył płucnych (PVOD) i hemangiomatoza włośniczek płucnych (PCH) należą do rzadkich schorzeń—szacowana częstość występowania wynosi mniej niż jeden przypadek na milion mieszkańców. W PVOD/PCH patologia dotyczy małych żyłek—przedprzegrodowych i przegrodowych, włośniczek oraz tętniczek zaprzegrodowych i małych tętniczek płucnych. W klasyfikacji nadciśnienia płucnego (PH) według ERS/ESC z 2015 roku PVOD/PCH tworzy podgrupę 1’. Dane z niedawnych analiz wskazują jednak, że PVOD/PCH może być w rzeczywistości częstsze, z powodu błędnej kwalifikacji tych chorych do grupy 1. Problem ten może dotyczyć przypadków rozpoznanych jako tętnicze nadciśnienie płucne (PAH) występujące w przebiegu twardziny, spowodowane lekami, związane z zakażeniem wirusem HIV oraz około 10% pacjentów z idiopatycznym PAH (IPAH). Ostatnio zidentyfikowano dwuallelowe mutacje genu EIF2AK4 w dziedzicznej postaci PVOD/PCH i w 9% przypadków bez rodzinnego występowania choroby. Udowodniono ponadto zależność między zawodowym narażeniem na rozpuszczalniki organiczne a PVOD/PCH. Niniejszy przegląd jest próbą podsumowania aktualnych danych na temat patogenezy, czynników ryzyka, cech klinicznych i algorytmu diagnostycznego PVOD/PCH. Full article
Review
Trudności w leczeniu nawracającego rozlanego krwawienia pęcherzykowego w przebiegu pierwotnego zespołu antyfosfolipidowego: opis przypadku i przegląd literatury
Adv. Respir. Med. 2018, 86(Supp. III), 7-12; https://doi.org/10.5603/ARM.60100 - 17 Sep 2018
Viewed by 186
Abstract
Najczęstszą płucną manifestacją pierwotnego zespołu antyfosfolipidowego (PAPS) jest zatorowość płucna. Zespół może się objawiać w układzie oddechowym nie tylko na drodze powikłań zakrzepowych. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek rozlanego krwawienia pęcherzykowego (DAH) w przebiegu PAPS. Ze względu na niewielką literaturę przedmiotu oraz brak [...] Read more.
Najczęstszą płucną manifestacją pierwotnego zespołu antyfosfolipidowego (PAPS) jest zatorowość płucna. Zespół może się objawiać w układzie oddechowym nie tylko na drodze powikłań zakrzepowych. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek rozlanego krwawienia pęcherzykowego (DAH) w przebiegu PAPS. Ze względu na niewielką literaturę przedmiotu oraz brak badań randomizowanych, kontrolowanych placebo nie istnieją obecnie wytyczne co do profilaktyki nawrotu DAH. W przypadku opisywanego pacjenta leczenie cyklofosfamidem, a następnie mykofenolanem mofetylu, razem z prednizonem w małej dawce było nieefektywne, częściowo z powodu powikłań infekcyjnych, przy czym, dodanie comiesięcznych wlewów dożylnych immunoglobulin do terapii mykofenolanem mofetylu i prednizonem wydaje się zapewniać optymalną kontrolę choroby. Full article
Case Report
Gruźlica płuc u mężczyzny z pylicą krzemową
Adv. Respir. Med. 2018, 86(Supp. III), 2-6; https://doi.org/10.5603/ARM.60095 - 17 Sep 2018
Viewed by 154
Abstract
Pylica krzemowa, jako choroba zawodowa podlegająca profilaktyce, jest związana z licznymi chorobami, między innymi gruźlicą płuc. Ryzyko rozwoju gruźlicy istnieje przez całe życie nawet po przerwaniu narażenia na pył krzemionki. Związek tych dwóch schorzeń w znaczący sposób przyczynia się do bardzo wysokiego poziomu [...] Read more.
Pylica krzemowa, jako choroba zawodowa podlegająca profilaktyce, jest związana z licznymi chorobami, między innymi gruźlicą płuc. Ryzyko rozwoju gruźlicy istnieje przez całe życie nawet po przerwaniu narażenia na pył krzemionki. Związek tych dwóch schorzeń w znaczący sposób przyczynia się do bardzo wysokiego poziomu zachorowań na gruźlicę w krajach z niedostateczną kontrolą gruźlicy i narażenia na pył. W pracy przedstawiono przypadek mężczyzny z wcześniej rozpoznaną pylicą krzemową, u którego zdiagnozowano i leczono gruźlicę płuc. Leczenie przeciwprątkowe zostało przedłużone ze względu na dodatni rozmaz plwociny w 6. miesiącu leczenia. Hodowla dodatniej próbki była jednak ujemna. Przypadek ten podkreśla rolę starannego badania przesiewowego w kierunku gruźlicy u chorych z pylicą. Postępowanie kliniczne u tych chorych może być trudniejsze ze względu na często występujące trudne w różnicowaniu zmiany radiologiczne oraz niepewne wyniki leczenia. Full article
Abstract
Czy prawidłowy radiogram klatki piersiowej wystarcza do wykluczenia nieprawidłowości związanych z przewlekłym kaszlem?
Adv. Respir. Med. 2018, 86(Supp. III), 1; https://doi.org/10.5603/ARM.60094 - 17 Sep 2018
Viewed by 152
Abstract
Wstęp: Niewiele jest prac oryginalnych dotyczących roli prawidłowego radiogramu klatki piersiowej (RTG) w wykluczeniu chorób płuc, które mogą być przyczyną przewlekłego (>8 tygodni) kaszlu u chorych niepalących. Dlatego celem badania była ocena, czy RTG jest wystarczającym narzędziem do wykluczenia istotnych płucnych przyczyn przewlekłego [...] Read more.
Wstęp: Niewiele jest prac oryginalnych dotyczących roli prawidłowego radiogramu klatki piersiowej (RTG) w wykluczeniu chorób płuc, które mogą być przyczyną przewlekłego (>8 tygodni) kaszlu u chorych niepalących. Dlatego celem badania była ocena, czy RTG jest wystarczającym narzędziem do wykluczenia istotnych płucnych przyczyn przewlekłego kaszlu. Materiał i metody: Przeprowadzono retrospektywną analizę wyników tomografii komputerowej klatki piersiowej (TK) u niepalących chorych diagnozowanych z powodu przewlekłego kaszlu, u których RTG był prawidłowy. Pacjentów, u których w badaniu TK klatki piersiowej wykazano nieprawidłowości mogące stanowić przyczynę kaszlu, porównano z chorymi, u których TK klatki piersiowej było prawidłowe lub wykazało niewielkie, nieistotne dla diagnostyki kaszlu, nieprawidłowości. Negatywna wartość predykcyjna (NPV) RTG w diagnozowaniu przyczyn przewlekłego kaszlu została określona jako procent prawdziwie negatywnych RTG (RTG prawidłowe i TK prawidłowe lub nieistotne zmiany w TK) w stosunku do wszystkich pacjentów z przewlekłym kaszlem, którzy mieli wykonane RTG i TK klatki piersiowej. Wyniki: Analizie poddano 59 dorosłych (K: 75%, M: 25%, mediana wieku 59 lat, mediana czasu trwania kaszlu 56 mies., nigdy niepalący chorzy 56%, byli palacze 44%) diagnozowanych z powodu przewlekłego kaszlu, u których RTG klatki piersiowej był prawidłowy i u których wykonano TK. U 21 chorych (21/59, 35.6%) w TK klatki piersiowej ujawniono nieprawidłowości, które zostały ocenione jako istotne dla przyczyny kaszlu. Najczęściej występowały: rozstrzenie oskrzeli (7/59, 11.9%), pogrubienie ściany oskrzeli (6/59, 10.2%) i limfadenopatia śródpiersia (5/59, 8.5%). Negatywna wartość predykcyjna radiogramu klatki piersiowej w diagnozowaniu przyczyn przewlekłego kaszlu wyniosła 64%. Wnioski: Podsumowując, wśród dorosłych diagnozowanych z powodu przewlekłego kaszlu RTG klatki piersiowej jest niewystarczający, aby wykluczyć takie choroby płuc, które mogą być przyczyną kaszlu. Full article
Previous Issue
Next Issue
Back to TopTop