Next Issue
Volume 85, August
Previous Issue
Volume 85, February
 
 
arm-logo

Journal Browser

Journal Browser
Advances in Respiratory Medicine is published by MDPI from Volume 90 Issue 4 (2022). Previous articles were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence, and they are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Via Medica.

Adv. Respir. Med., Volume 85, Issue Supp. II (June 2017) – 7 articles , Pages 67-113

  • Issues are regarded as officially published after their release is announced to the table of contents alert mailing list.
  • You may sign up for e-mail alerts to receive table of contents of newly released issues.
  • PDF is the official format for papers published in both, html and pdf forms. To view the papers in pdf format, click on the "PDF Full-text" link, and use the free Adobe Reader to open them.
Order results
Result details
Select all
Export citation of selected articles as:
Case Report
Masywna polipowatość nosa u chorego z nowo rozpoznaną mukowiscydozą
Adv. Respir. Med. 2017, 85(Supp. II), 110-113; https://doi.org/10.5603/ARM.54280 - 28 Jun 2017
Viewed by 149
Abstract
Mukowiscydoza jest najczęstszą chorobą wrodzoną w populacji kaukaskiej, uwarunkowaną autosomalnie recesywnie. Obecnie coraz więcej rozpoznań nie spełnia wszystkich kryteriów diagnostycznych tej choroby. Atypowa lub nieklasyczna mukowiscydoza charakteryzuje się prawidłowymi lub granicznymi wynikami testów potowych, brakiem niewydolności trzustki lub monosymptomatycznym przebiegiem choroby. Z tego [...] Read more.
Mukowiscydoza jest najczęstszą chorobą wrodzoną w populacji kaukaskiej, uwarunkowaną autosomalnie recesywnie. Obecnie coraz więcej rozpoznań nie spełnia wszystkich kryteriów diagnostycznych tej choroby. Atypowa lub nieklasyczna mukowiscydoza charakteryzuje się prawidłowymi lub granicznymi wynikami testów potowych, brakiem niewydolności trzustki lub monosymptomatycznym przebiegiem choroby. Z tego powodu u pacjentów z nietypowymi objawami z dróg oddechowych, przewlekłymi i opornymi na leczenie lekarze powinni mieć na uwadze możliwość rozpoznania mukowiscydozy. Opisano przypadek kliniczny chłopca, u którego w 11. roku życia rozpoznano mukowiscydozę ze współistniejącymi nawracającymi zapaleniami zatok obocznych nosa z towarzyszącymi masywnymi mnogimi polipami. W niniejszym artykule wskazano, że rozpoznanie opornego na leczenie przewlekłego zapalenia zatok obocznych nosa z towarzyszącymi polipami powinno skutkować pogłębieniem diagnostyki, w tym w kierunku mukowiscydozy. Full article
Case Report
Terapia mowy—Niefarmakologiczna metoda leczenia uporczywego, przewlekłego kaszlu
Adv. Respir. Med. 2017, 85(Supp. II), 105-109; https://doi.org/10.5603/ARM.54279 - 28 Jun 2017
Viewed by 214
Abstract
Kaszel jest najczęstszym objawem chorób układu oddechowego. Stosowane dotychczas metody leczenia przewlekłego kaszlu u dorosłych nie są w pełni skuteczne. Przewlekły kaszel o niejasnej przyczynie lub niepoddający się leczeniu może spowodować znaczne upośledzenie jakości życia. Wyniki badań dowodzą, że jedną z metod leczenia [...] Read more.
Kaszel jest najczęstszym objawem chorób układu oddechowego. Stosowane dotychczas metody leczenia przewlekłego kaszlu u dorosłych nie są w pełni skuteczne. Przewlekły kaszel o niejasnej przyczynie lub niepoddający się leczeniu może spowodować znaczne upośledzenie jakości życia. Wyniki badań dowodzą, że jedną z metod leczenia przewlekłego, uporczywego kaszlu jest terapia mowy. W pracy zaprezentowano przypadek chorej z przewlekłym kaszlem w przebiegu przewlekłego niealergicznego nieżytu nosa i choroby refluksowej przełyku, przez 18 lat leczonej nieskutecznie, u której terapia mowy istotnie zmniejszyła kaszel i poprawiła jakość życia. Full article
Review
Status socjoekonomiczny i jego związek z przewlekłymi chorobami układu oddechowego
Adv. Respir. Med. 2017, 85(Supp. II), 72-85; https://doi.org/10.5603/ARM.54275 - 28 Jun 2017
Viewed by 262
Abstract
Status socjoekonomiczny (SES—socioeconomic status) jest definiowany jako pozycja społeczna i ekonomiczna i stanowi miarę sytuacji czy też pozycji danej osoby lub też rodziny w grupie społecznej. To wypadkowa kilku pomiarów, uwzględniająca dochody, wykształcenie, zawód, miejsce zamieszkania. W badaniach wykazano, że niższy [...] Read more.
Status socjoekonomiczny (SES—socioeconomic status) jest definiowany jako pozycja społeczna i ekonomiczna i stanowi miarę sytuacji czy też pozycji danej osoby lub też rodziny w grupie społecznej. To wypadkowa kilku pomiarów, uwzględniająca dochody, wykształcenie, zawód, miejsce zamieszkania. W badaniach wykazano, że niższy SES był w przypadku wielu chorób związany z ograniczonym dostępem do opieki zdrowotnej. Pojawiają się dane dotyczące chorób układu oddechowego, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), astma oskrzelowa, mukowiscydoza, nadciśnienie płucne i inne przewlekłe schorzenia układu oddechowego, które nawiązują do podobnych obserwacji dotyczących innych chorób przewlekłych. W populacji pacjentów z POChP SES pozostaje w odwrotnej zależności z częstością jej występowania, śmiertelnością, wykorzystaniem środków na opiekę zdrowotną oraz zależnym od zdrowia współczynnikiem jakości życia (health related quality of life). W grupie pacjentów z astmą i mukowiscydozą obserwowano większe nasilenie choroby i częstość hospitalizacji przy niższym SES. Podobne obserwacje udokumentowano w przypadku sarkoidozy, nadciśnienia płucnego i obturacyjnego bezdechu sennego. Nadal dostępne są jedynie nieliczne dane dotyczące rozstrzeni oskrzeli (innych niż związanych z mukowiscydozą) oraz śródmiąższowych chorób płuc. Status socjoekonomiczny dla danej populacji można obliczyć na podstawie różnych mierników, takich jak wykształcenie, zatrudnienie, stan cywilny, ale żaden wskaźnik nie oddaje SES lepiej niż wysokość dochodów. Obecne wytyczne i algorytmy postępowania nie uwzględniają wpływu SES na przebieg choroby. Mimo dostępności znacznej liczby danych, konieczne jest tworzenie wystandaryzowanej metody uwzględniającej SES w ocenie rokowania i sposobu postępowania w przewlekłych chorobach płuc. Full article
Abstract
Wstępne polskie doświadczenia z użyciem igły Flex 19G do przezoskrzelowej biopsji pod kontrolą ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej
Adv. Respir. Med. 2017, 85(Supp. II), 68; https://doi.org/10.5603/ARM.54271 - 28 Jun 2017
Viewed by 150
Abstract
Wstęp: EBUS (endobronchial ultrasonography) jest małoinwazyjną metodą diagnostyczną o dobrze ugruntowanej pozycji w diagnostyce limfadenopatii śródpiersia i wnęk płucnych. ViziShotFlex 19G needle to nowa igła przeznaczona do zastosowania w tym badaniu wprowadzona na rynek przez firmę Olympus w 2015 roku. Jej [...] Read more.
Wstęp: EBUS (endobronchial ultrasonography) jest małoinwazyjną metodą diagnostyczną o dobrze ugruntowanej pozycji w diagnostyce limfadenopatii śródpiersia i wnęk płucnych. ViziShotFlex 19G needle to nowa igła przeznaczona do zastosowania w tym badaniu wprowadzona na rynek przez firmę Olympus w 2015 roku. Jej konstrukcja ma zapewnić większą giętkość uzbrojonego endoskopu oraz uzyskanie większej ilości materiału tkankowego do analizy. Cele niniejszej pracy to ocena wydolności diagnostycznej procedury EBUS-TBNA (EBUS—transbronchial needle aspiration) z zastosowaniem igły Flex 19G oraz prezentacja opinii endoskopistów na temat badania z jej użyciem. Materiał i metody: Igły Flex 19G zastosowano w diagnostyce pacjentów z adenopatią śródpiersia i/lub wnęk w dwóch ośrodkach pulmonologicznych w Polsce. Wykonywano zarówno rozmazy cytologiczne, jak i bloki komórkowe (CB—cell blocks). Dokonano prospektywnej analizy zebranych danych. Wyniki: Dwudziestu dwóch wybranych pacjentów z adenopatią potwierdzoną w tomografii komputerowej (średnia wieku 58 ± 12 lat) podano badaniu EBUS-TBNA z użyciem igieł Flex 19G. Wszystkie wykonane rozmazy cytologiczne okazały się diagnostyczne (wydolność diagnostyczna 100%). Złośliwy charakter zmiany stwierdzono w 15 przypadkach (68.2%), natomiast łagodną adenopatię u 7 pacjentów (31.8%). W 12 z 14 przypadków raka płuca wykonane CB mogły być użyte do oznaczeń immunohistochemicznych i molekularnych. Po biopsji węzłów chłonnych, zwłaszcza wnękowych, nie obserwowano nasilonego krwawienia. W porównaniu ze standardową procedurą EBUS-TBNA z użyciem igły 21/22G endoskopiści podkreślali większą giętkość uzbrojonego endoskopu oraz jakość bioptatu, natomiast w pozostałych aspektach biopsji różnice były nieznaczące. Wnioski: Pierwsze polskie doświadczenia z użyciem igieł Flex 19G okazują się być podobne do standardowej techniki z użyciem igieł 21/22G oraz prezentują wysoką wydolność diagnostyczną w raku płuca, szczególnie z zastosowaniem CB. Profil bezpieczeństwa biopsji jest akceptowalny. Full article
Article
Korzystanie z dostępnych w Internecie informacji z zakresu zdrowia i choroby przez osoby chore na alergię dróg oddechowych i astmę: Wyniki badania ankietowego
Adv. Respir. Med. 2017, 85(Supp. II), 71; https://doi.org/10.5603/ARM.54274 - 24 Apr 2017
Viewed by 171
Abstract
Wstęp: Celem badania była analiza porównawcza zachowań zdrowotnych w sieci pomiędzy osobami chorymi na astmę i/lub alergię górnych dróg oddechowych a grupą referencyjną. Materiał i metody: Dokonano analizy porównawczej dwóch niezależnych badań kwestionariuszowych, przeprowadzonych przy zastosowaniu tego samego narzędzia badawczego. Badanie A przeprowadzono [...] Read more.
Wstęp: Celem badania była analiza porównawcza zachowań zdrowotnych w sieci pomiędzy osobami chorymi na astmę i/lub alergię górnych dróg oddechowych a grupą referencyjną. Materiał i metody: Dokonano analizy porównawczej dwóch niezależnych badań kwestionariuszowych, przeprowadzonych przy zastosowaniu tego samego narzędzia badawczego. Badanie A przeprowadzono w 2013 roku na obszarze województwa mazowieckiego. Grupę docelową stanowiły osoby w wieku 20–44 lat (średnia wieku: 28.14 roku, mediana: 26 lat). Zebrano 1728 ankiet. Do analizy wylosowano 51 respondentów, odpowiadających liczebnością, wiekiem, płcią, wykształceniem i sytuacją materialną profilowi respondentów z badania B przeprowadzonego w 2014 roku w grupie 59 pacjentów chorych na astmę i alergie górnych dróg oddechowych (do analizy włączono 51 respondentów). Wyniki: W grupie referencyjnej (badanie A) ponad 92% respondentów deklarowało że, korzystało z Internetu przy wyszukiwaniu informacji na temat swojego zdrowia, ochrony zdrowia lub usług medycznych, natomiast w grupie chorych na astmę i/lub alergie górnych dróg oddechowych (badanie B) odsetek był wyższy i wyniósł 97% (p > 0.05). W obydwu badaniach wykazano, że ponad 74% respondentów poszukiwało w sieci informacji o konkretnej chorobie (p > 0.05). Informacji o tym, jak inni ludzie radzą sobie z podobnymi problemami zdrowotnymi, poszukiwało 20% (badanie A) i 33% (badanie B) respondentów (p > 0.05). Informacji dotyczących różnych metod leczenia danej jednostki chorobowej poszukiwało w sieci odpowiednio 40% i 51% respondentów (p > 0.05). Prawie 51% respondentów w badaniu A i 56% w badaniu B poszukiwało w Internecie informacji zdrowotnej, kiedy nie czuli się dobrze lub byli chorzy (p > 0.05). Wnioski: Liczba osób korzystających z Internetu w celach zdrowotnych jest bardzo duża, zarówno w grupie referencyjnej, jak i w grupie pacjentów chorych na alergie dróg oddechowych i/lub astmę. Osoby chorujące długotrwale weryfikowały w Internecie diagnozę postawioną przez lekarza znacznie częściej niż grupa referencyjna. Full article
Article
Ocena trendów przyjęć do szpitala z powodu nadciśnienia płucnego w Stanach Zjednoczonych w latach 2000–2013
Adv. Respir. Med. 2017, 85(Supp. II), 70; https://doi.org/10.5603/ARM.54273 - 24 Apr 2017
Viewed by 177
Abstract
Wstęp: Nadciśnienie płucne (NP) jest chorobą łożyska naczyniowego obarczoną dużą śmiertelnością, związaną z wysokimi kosztami dla systemu opieki zdrowotnej. W pracy dokonano przeglądu największej bazy danych dotyczących hospitalizacji z powodu NP od 2000 do 2013 roku w celu oceny częstości hospitalizacji, kosztów i [...] Read more.
Wstęp: Nadciśnienie płucne (NP) jest chorobą łożyska naczyniowego obarczoną dużą śmiertelnością, związaną z wysokimi kosztami dla systemu opieki zdrowotnej. W pracy dokonano przeglądu największej bazy danych dotyczących hospitalizacji z powodu NP od 2000 do 2013 roku w celu oceny częstości hospitalizacji, kosztów i śmiertelności związanej z NP. Materiał i metody: Przeprowadzono analizę bazy National Inpatient Sample Database (NIS) dla wszystkich pacjentów z rozpoznaniem nadciśnienia płucnego (pierwotnego lub wtórnego) lub serca płucnego jako głównego rozpoznania wypisowego (ICD-9: 416.0, 416.8 i 416.9) w latach 2000–2013. Baza NIS jest największą bazą w Stanach Zjednoczonych i zawiera dane z około 8 milionów pobytów szpitalnych w ciągu każdego roku. Oceniono znamienność statystyczną różnic w zakresie liczby wypisów ze szpitala, czasu trwania hospitalizacji, kosztów związanych z leczeniem szpitalnym w badanym okresie. Wyniki: W 2000 roku odnotowano 12,066 przyjęć do szpitala, dla których głównym rozpoznaniem wypisowym było NP. Liczba ta wzrosła do 13,605 przyjęć w 2013 roku (p < 0.001). Średnia długość hospitalizacji z powodu NP w badanym okresie wzrosła z 5.89 do 6.67 dni (p = 0.04). W tym samym czasie wysokość kosztów leczenia szpitalnego wzrosła o 174.5% z 24,973 USD w 2000 roku do 68,545 USD w 2013 roku (z poprawką na inflację). Skumulowane koszty leczenia szpitalnego podniosły się o 209.5% z 301,324,218 USD w 2000 do 932,554,725 w 2013 roku. Wniosek: Liczba wypisów ze szpitala z powodu nadciśnienia płucnego zwiększyła się, mimo że raportowana w piśmiennictwie liczba wypisów z powodu tętniczego nadciśnienia płucnego (PAH) była mniejsza. Średni czas trwania hospitalizacji również wydłużył się nieznacznie. Ten wzrost jest związany z istotnym wzrostem średnich i skumulowanych kosztów. Koszty leczenia szpitalnego chorych na NP znacząco wpływają na ogólne koszty opieki zdrowotnej. Konieczne są dalsze badania oceniające koszty i korzyści leczenia NP. Full article
Abstract
Choroby współistniejące u chorych operowanych z powodu raka płuca. Czy mamy odpowiednie narzędzie do ich oceny?
Adv. Respir. Med. 2017, 85(Supp. II), 67; https://doi.org/10.5603/ARM.54270 - 13 Feb 2017
Viewed by 363
Abstract
Wstęp: W ostatnich latach dyskutuje się o wpływie chorób współistniejących z rakiem płuca na decyzje terapeutyczne, przebieg leczenia oraz rokowanie. Celem pracy była (1) ocena występowania chorób współistniejących u chorych operowanych z powodu raka płuca oraz (2) zbadanie przydatności skal Charlson Comorbidity Index [...] Read more.
Wstęp: W ostatnich latach dyskutuje się o wpływie chorób współistniejących z rakiem płuca na decyzje terapeutyczne, przebieg leczenia oraz rokowanie. Celem pracy była (1) ocena występowania chorób współistniejących u chorych operowanych z powodu raka płuca oraz (2) zbadanie przydatności skal Charlson Comorbidity Index (CCI) i Simplified Comorbidity Score (SCS) do przedoperacyjnej oceny chorych z rakiem płuca. Materiał i metody: Do badania retrospektywnego włączono 476 chorych operowanych z powodu raka płuca. Zebrano dane dotyczące rozpoznania histopatologicznego, zaawansowania raka płuca, wywiadu palenia tytoniu, chorób współistniejących oraz parametrów spirometrycznych. Obliczono punktację w skalach CCI i SCS. Zbadano występowanie chorób współistniejących w zależności od płci, rozpoznania histopatologicznego i zaawansowania raka płuca. Oceniono korelacje pomiędzy punktacją w skalach CCI i SCS a wiekiem chorych, liczbą paczkolat oraz parametrami spirometrycznymi. Wyniki: Najczęstszymi chorobami współistniejącymi były: nadciśnienie tętnicze (42%), przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) (22%), choroba niedokrwienna serca (17%) i cukrzyca (12%). Nie stwierdzono różnic w występowaniu chorób współistniejących w zależności od typu histologicznego oraz zaawansowania raka płuca. Wykazano korelacje pomiędzy punktacją w skalach CCI i SCS a wiekiem chorych, liczbą paczkolat oraz parametrami spirometrycznymi. Składowe obu skal nie odzwierciedlały jednak profilu najczęstszych chorób współistniejących w badanej grupie. Wnioski: Częstość występowania chorób współistniejących z rakiem płuca jest znaczna. Choroby te powinny być brane pod uwagę podczas kwalifikacji chorych z rakiem płuca do leczenia operacyjnego. Jednak skale CCI i SCS wydają się nie dość precyzyjne do tego celu. Full article
Previous Issue
Next Issue
Back to TopTop