Next Issue
Volume 85, February
Previous Issue
Volume 84, December
 
 
arm-logo

Journal Browser

Journal Browser
Advances in Respiratory Medicine is published by MDPI from Volume 90 Issue 4 (2022). Previous articles were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence, and they are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Via Medica.

Adv. Respir. Med., Volume 84, Issue Supp. VII (January 2016) – 10 articles , Pages 71-120

  • Issues are regarded as officially published after their release is announced to the table of contents alert mailing list.
  • You may sign up for e-mail alerts to receive table of contents of newly released issues.
  • PDF is the official format for papers published in both, html and pdf forms. To view the papers in pdf format, click on the "PDF Full-text" link, and use the free Adobe Reader to open them.
Order results
Result details
Select all
Export citation of selected articles as:
3 pages, 138 KiB  
Commentary
Komentarz do publikacji: Oficjalne wytyczne ATS/ERS/JRS/ALAT dotyczące postępowania w praktyce klinicznej: Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc. Uaktualnienie wytycznych z 2011 roku
Adv. Respir. Med. 2016, 84(Supp. VII), 118-120; https://doi.org/10.5603/ARM.50375 - 20 Jan 2017
Viewed by 160
Abstract
Idiopatyczne włóknienie płuc (IPF, idiopathic pulmonary fibrosis) jest specyficzną jednostką chorobową, postacią przewlekłego [...] Full article
2 pages, 240 KiB  
Commentary
Komentarz do publikacji: Oficjalne wytyczne ATS/ERS/JRS/ALAT dotyczące postępowania w praktyce klinicznej: Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc. Uaktualnienie wytycznych z 2011 roku
Adv. Respir. Med. 2016, 84(Supp. VII), 116-117; https://doi.org/10.5603/ARM.50374 - 20 Jan 2017
Viewed by 144
Abstract
Idiopatyczne włóknienie płuc (IPF, idiopathic pulmonary fibrosis) jest chorobą rzadką [...] Full article
25 pages, 334 KiB  
Guidelines
Oficjalne wytyczne ATS/ERS/JRS/ALAT dotyczące postępowania w praktyce klinicznej: Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc
Adv. Respir. Med. 2016, 84(Supp. VII), 91-115; https://doi.org/10.5603/ARM.50373 - 20 Jan 2017
Viewed by 210
Abstract
Wprowadzenie: Niniejszy dokument uaktualnia wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej (ATS)/Europejskiego Towarzystwa Pulmonologicznego (ERS)/Japońskiego Towarzystwa Pulmonologicznego (JRS)/Latynoamerykańskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej (ALAT) dotyczące leczenia idiopatycznego włóknienia płuc. Metody: Przeprowadzono przeglądy systematyczne, a jeśli było to możliwe, metaanalizy, w celu podsumowania wszystkich dostępnych dowodów [...] Read more.
Wprowadzenie: Niniejszy dokument uaktualnia wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej (ATS)/Europejskiego Towarzystwa Pulmonologicznego (ERS)/Japońskiego Towarzystwa Pulmonologicznego (JRS)/Latynoamerykańskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej (ALAT) dotyczące leczenia idiopatycznego włóknienia płuc. Metody: Przeprowadzono przeglądy systematyczne, a jeśli było to możliwe, metaanalizy, w celu podsumowania wszystkich dostępnych dowodów istotnych do sformułowania odpowiedzi na zadane pytania. Dowody oceniano za pomocą systemu Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE), a następnie dyskutowano nad nimi w ramach panelu multidyscyplinarnego. Zastosowano strategie wcześniejszego określenia konfliktów interesów, a zalecenia zostały opracowane, napisane i ocenione wyłącznie przez członków paneli niezgłaszających konfliktów. Wyniki: Zalecenia przemawiające za określonymi interwencjami leczniczymi lub przeciw nim sformułowano po uwzględnieniu danych dotyczących skuteczności, znaczenia zbadanych punktów końcowych, pożądanych i niepożądanych następstw leczenia, kosztów, wykonalności, akceptowalności interwencji i równych szans dostępu do opieki zdrowotnej. Wnioski: Panel opracował i przedstawił podstawy do stworzenia zaleceń przemawiających za interwencjami leczniczymi lub przeciw nim w idiopatycznym włóknieniu płuc. Full article
2 pages, 179 KiB  
Review
Leczenie bólu u chorych na raka płuca
Adv. Respir. Med. 2016, 84(Supp. VII), 89-90; https://doi.org/10.5603/ARM.50370 - 20 Jan 2017
Viewed by 212
Abstract
Rak płuca jest nowotworem o jednym z najwyższych wskaźników umieralności na świecie. Problemem w tej populacji chorych pozostaje również występowanie wielu objawów podmiotowych, które mają wpływ na ich jakość życia, w tym bólu. Ból u chorego na nowotwór jest złożonym zjawiskiem, niekiedy o [...] Read more.
Rak płuca jest nowotworem o jednym z najwyższych wskaźników umieralności na świecie. Problemem w tej populacji chorych pozostaje również występowanie wielu objawów podmiotowych, które mają wpływ na ich jakość życia, w tym bólu. Ból u chorego na nowotwór jest złożonym zjawiskiem, niekiedy o bardzo dynamicznym charakterze, u podłoża którego leży wiele różnych mechanizmów. W niniejszej publikacji przedstawiono mechanizmy patofizjologiczne występowania bólu nowotworowego oraz sposoby leczenia objawów u chorych na raka płuca. Omówiono leczenie farmakologiczne, w tym stosowanie opioidów, niesteroidowych leków przeciwzapalnych i leków wspomagających, a także zabiegi, których celem jest zniesienie bólu. Full article
5 pages, 281 KiB  
Case Report
Jednostronnie jasne płuco na radiogramie klatki piersiowej—Wrodzony zespół Polanda
Adv. Respir. Med. 2016, 84(Supp. VII), 84-88; https://doi.org/10.5603/ARM.50372 - 20 Jan 2017
Viewed by 168
Abstract
Zwiększenie przejrzystości jednego płuca wymaga wdrożenia szczególnych procedur diagnostycznych, ponieważ przyczyną takiego stanu może być wiele różnorodnych chorób układu oddechowego, włączając odmę opłucnową, masywny zator płucny, duży jednostronny pęcherz rozedmowy, czop śluzowy, zamknięcie dużego oskrzela oraz płyn w przeciwległej jamie opłucnowej. Wrodzone zaburzenia [...] Read more.
Zwiększenie przejrzystości jednego płuca wymaga wdrożenia szczególnych procedur diagnostycznych, ponieważ przyczyną takiego stanu może być wiele różnorodnych chorób układu oddechowego, włączając odmę opłucnową, masywny zator płucny, duży jednostronny pęcherz rozedmowy, czop śluzowy, zamknięcie dużego oskrzela oraz płyn w przeciwległej jamie opłucnowej. Wrodzone zaburzenia budowy ściany klatki piersiowej należą do rzadkich, choć często niezdiagnozowanych przyczyn. Zespół Polanda należy do takich rzadkich wrodzonych anomalii i polega na niewykształceniu mięśnia piersiowego większego i nieprawidłowościach budowy kończyny górnej po tej samej stronie. W pracy przedstawiono przypadek chorego z zaostrzeniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i obrazem jednostronnie jasnego płuca na radiogramie klatki piersiowej, spowodowanym zespołem Polanda. Full article
7 pages, 226 KiB  
Case Report
Płuco połykacza ognia
Adv. Respir. Med. 2016, 84(Supp. VII), 77-83; https://doi.org/10.5603/ARM.50371 - 20 Jan 2017
Viewed by 225
Abstract
Płuco połykacza ognia jest ostrym procesem zapalnym miąższu płuc wywołanym aspiracją węglowodorów w postaci płynnej. Schorzenie klasyfikuje się jako szczególną postać chemicznego zapalenia płuc o charakterze toksycznym. W pracy przedstawiono przypadek połykacza ognia-amatora, który przypadkowo zaaspirował do dróg oddechowych około 1/3 szklanki płynnej [...] Read more.
Płuco połykacza ognia jest ostrym procesem zapalnym miąższu płuc wywołanym aspiracją węglowodorów w postaci płynnej. Schorzenie klasyfikuje się jako szczególną postać chemicznego zapalenia płuc o charakterze toksycznym. W pracy przedstawiono przypadek połykacza ognia-amatora, który przypadkowo zaaspirował do dróg oddechowych około 1/3 szklanki płynnej podpałki do grilla zawierającej mieszaninę płynnych węglowodorów. Kilka godzin później u chorego wystąpiły nasilone objawy chorobowe, w tym osłabienie, wzrost ciepłoty ciała, opłucnowy ból w klatce piersiowej na wysokości mostka, bóle mięśni pleców, nasilona duszność i suchy kaszel. W badaniu radiologicznym płuc stwierdzono zagęszczenia miąższowe w płatach dolnych, głównie po stronie lewej oraz zmiany o charakterze pneumatocele. Po upływie około tygodnia od incydentu nastąpiła poprawa stanu klinicznego chorego, a w ciągu trzech miesięcy zmiany radiologiczne ustąpiły prawie całkowicie. Opis przypadku uzupełniono przeglądem piśmiennictwa dotyczącego płuca połykacza ognia. Full article
76 pages, 143 KiB  
Abstract
Ocena kliniczno-epidemiologiczna chorych na gruźlicę głowy i szyi
Adv. Respir. Med. 2016, 84(Supp. VII), 76; https://doi.org/10.5603/ARM.50369 - 20 Jan 2017
Viewed by 190
Abstract
Wstęp: Incydenty gruźlicy pozapłucnej stanowią mniej niż 6% wszystkich przypadków gruźlicy w Polsce, choć w innych krajach (zwłaszcza europejskich) ten odsetek jest znacznie wyższy. Celem pracy była ocena kliniczna i epidemiologiczna chorych hospitalizowanych na jednym z oddziałów laryngologicznych w Polsce w czasie 36 [...] Read more.
Wstęp: Incydenty gruźlicy pozapłucnej stanowią mniej niż 6% wszystkich przypadków gruźlicy w Polsce, choć w innych krajach (zwłaszcza europejskich) ten odsetek jest znacznie wyższy. Celem pracy była ocena kliniczna i epidemiologiczna chorych hospitalizowanych na jednym z oddziałów laryngologicznych w Polsce w czasie 36 lat. Materiał i metody: Badaniem retrospektywnym objęto 71 chorych, których podzielono na trzy grupy w zależności od okresu badania: I—lata 1978–1989 (30 osób, 42%), II—lata 1990–2001 (19 osób, 27%) i III—lata 2002–2013 (22 osoby, 31% wszystkich przypadków). W każdym przypadku podejrzenie gruźlicy stawiano na podstawie wyniku badania histopatologicznego. Wyniki: Najczęściej stwierdzono gruźlicę krtani (54.9%), następnie gruźlicę węzłów chłonnych szyi (29.6%) i ucha (8.5%). W gruźlicy krtani, zmiany najczęściej dotyczyły piętra głośni (76.9%). Chorzy z gruźlicą krtani to w większości mężczyźni (87.2%), średnio 10 lat starsi niż kobiety w każdym z wyróżnionych okresów. Odwrotnie, w gruźlicy węzłów chłonnych szyi, kobiety stanowiły 66,7% przypadków i były średnio dwukrotnie starsze niż mężczyźni (64.0 v. 34.7 roku). Potwierdzenie bakteriologiczne uzyskano tylko u jednego chorego. Wnioski: Liczba chorych diagnozowanych w naszym ośrodku z powodu gruźlicy pozapłucnej w obrębie głowy i szyi była większa w pierwszym 12-letnim okresie, a przez ostatnie 24 lata była stała, podobnie jak najczęstsze umiejscowienia gruźlicy (krtań i węzły chłonne szyi). U chorych z gruźlicą głowy i szyi poza oceną histopatologiczną konieczna jest ocena bakteriologiczna. Full article
75 pages, 193 KiB  
Abstract
Współczesne trendy dotyczące hospitalizacji i chorób współistniejących u chorych na mukowiscydozę w Stanach Zjednoczonych
Adv. Respir. Med. 2016, 84(Supp. VII), 75; https://doi.org/10.5603/ARM.50368 - 20 Jan 2017
Viewed by 187
Abstract
Wstęp: Mukowiscydoza jest genetycznie uwarunkowaną wielonarządową chorobą, która negatywnie wpływa na długość życia. Chorzy na mukowiscydozę wymagają częstych hospitalizacji. W prezentowanej pracy podjęto próbę oceny trendów dotyczących hospitalizacji chorych na mukowiscydozę, występowania chorób współistniejących, wyników leczenia i zaleceń w chwili wypisu ze szpitala. [...] Read more.
Wstęp: Mukowiscydoza jest genetycznie uwarunkowaną wielonarządową chorobą, która negatywnie wpływa na długość życia. Chorzy na mukowiscydozę wymagają częstych hospitalizacji. W prezentowanej pracy podjęto próbę oceny trendów dotyczących hospitalizacji chorych na mukowiscydozę, występowania chorób współistniejących, wyników leczenia i zaleceń w chwili wypisu ze szpitala. Materiał i metody: Użyto danych krajowego rejestru hospitalizacji (National Inpatient Sample) w celu identyfikacji wszystkich przypadków oraz cech demograficznych chorych na mukowiscydozę hospitalizowanych w okresie 2003–2013. Oceniono występowanie współchorobowości, takich jak ostre uszkodzenie nerek (AKI, acute kidney injury) oraz ich wpływ na przebieg choroby. Dokonano szczegółowej analizy podgrupy chorych po przeszczepieniu płuca. Wyniki: Roczna częstość hospitalizacji na 1000 chorych na mukowiscydozę w Stanach Zjednoczonych wzrosła z 994 w 2003 roku do 1072 w roku 2013. Ogólna śmiertelność wewnątrzszpitalna wynosiła 1.5%, a mediana wieku w chwili zgonu—27 lat. Śmiertelność wewnątrzszpitalna wykazywała trend spadkowy z 1.9% w roku 2003 do 1.2% w 2013 roku (wartość p dla trendu: 0.002). Mediana długości pobytu w szpitalu wynosiła 7 dni. Przewlekła choroba wątroby i ostre uszkodzenie nerek występowały odpowiednio z częstością 3.7% i 3.8%. Wieloczynnikowy skorygowany iloraz szans dla śmiertelności w AKI wynosił 1.74 (95% CI 1.57−1.93, p < 0.001). Pacjenci po przebytej transplantacji płuca stanowili 6.5% wszystkich hospitalizacji. U tych chorych stwierdzono znamiennie wyższe ryzyko rozwoju ostrego uszkodzenia nerek. Wnioski: Wskaźniki rocznej hospitalizacji chorych na mukowiscydozę rosną z każdym rokiem. Kobiety stanowią większość chorych hospitalizowanych, pomimo przewagi mężczyzn w populacji wszystkich chorych na mukowiscydozę. Występowanie AKI wiąże się z większą śmiertelnością podczas hospitalizacji. Full article
74 pages, 220 KiB  
Abstract
Kompleksowa ocena długoterminowa chorych na mukowiscydozę
Adv. Respir. Med. 2016, 84(Supp. VII), 74; https://doi.org/10.5603/ARM.50367 - 20 Jan 2017
Viewed by 201
Abstract
Wstęp: Mukowiscydoza jest wielonarządową chorobą przewlekłą, której głównymi następstwami są infekcje układu oddechowego, niewydolność trzustki i inne pokrewne powikłania. Wiek w czasie rozpoznania, przebieg kliniczny, tempo progresji i rokowanie są różne u różnych chorych. Celem prezentowanego badania była ocena przebiegu choroby i wpływu [...] Read more.
Wstęp: Mukowiscydoza jest wielonarządową chorobą przewlekłą, której głównymi następstwami są infekcje układu oddechowego, niewydolność trzustki i inne pokrewne powikłania. Wiek w czasie rozpoznania, przebieg kliniczny, tempo progresji i rokowanie są różne u różnych chorych. Celem prezentowanego badania była ocena przebiegu choroby i wpływu uwarunkowań epidemiologicznych na wczesne rozpoznanie i właściwe leczenie. Materiał i metody: Przeprowadzono aktywną ocenę prospektywną 192 chorych na mukowiscydozę, leczonych w ośrodku referencyjnym w latach 2008–2015. U wszystkich chorych rozpoznanie mukowiscydozy postawiono na podstawie obowiązujących kryteriów, w tym stwierdzenia dwóch dodatnich wyników potowego testu chlorkowego oraz obecności typowych objawów klinicznych. Dane demograficzne, kliniczne i laboratoryjne uzyskiwano od pacjentów podczas kolejnych hospitalizacji i wizyt kontrolnych. Dane te były szczegółowo oceniane pod kątem powikłań choroby podstawowej. Wyniki: U większości chorych stwierdzono dodatni wynik hodowli plwociny w kierunku Pseudomonas aeroginosa. Rozstrzenia oskrzeli były najczęściej występującym objawem w badaniu tomograficznym klatki piersiowej. W badanej grupie 44.3% chorych było leczonych z powodu alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej a u wszystkich chorych stwierdzono chorobę zatok przynosowych. Podwyższone ciśnienie w tętnicy płucnej stwierdzono u 40% chorych na mukowiscydozę. Zmarło 33 chorych, co stanowi 17.1% badanej grupy. Średni czas przeżycia wynosił 18.15 roku. Wnioski: Wyniki leczenia chorych na mukowiscydozę są różne w różnych krajach, co może odzwierciedlać wpływy środowiska, a także znaczenie wczesnego rozpoznania dla odległego rokowania. Znaczenie wczesnego rozpoznania dla odległych wyników leczenia nie powinno być lekceważone. Full article
3 pages, 124 KiB  
Editorial
Żyć lepiej i dłużej z mukowiscydozą
Adv. Respir. Med. 2016, 84(Supp. VII), 71-73; https://doi.org/10.5603/ARM.50366 - 20 Jan 2017
Viewed by 185
Abstract
Mukowiscydoza (CF, cystic fibrosis) jest najczęściej występującą wśród rasy kaukaskiej chorobą genetyczną [...] Full article
Previous Issue
Next Issue
Back to TopTop