Next Article in Journal
Czy tkanki trzustki mogą być powodem krwioplucia?
Previous Article in Journal
Przewlekła obturacyjna choroba płuc w Polsce—Potrzeba populacyjnych badań epidemiologicznych
 
 
Advances in Respiratory Medicine is published by MDPI from Volume 90 Issue 4 (2022). Previous articles were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence, and they are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Via Medica.
Font Type:
Arial Georgia Verdana
Font Size:
Aa Aa Aa
Line Spacing:
Column Width:
Background:
Abstract

Wpływ depresji i lęku na jakość życia w przebiegu astmy

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Poland
*
Author to whom correspondence should be addressed.
Adv. Respir. Med. 2016, 84(Supp. V), 4; https://doi.org/10.5603/ARM.48478
Submission received: 23 January 2016 / Revised: 18 August 2016 / Accepted: 18 August 2016 / Published: 18 August 2016

Abstract

Wstęp: Astma jest najczęstszą chorobą przewlekłą u dorosłych. Wpływa istotnie na jakość życia. Wyniki badań wskazują, że depresja i lęk często występują u chorych na astmę. Materiał i metody: Do badania włączono 96 chorych na astmę, których podzielono na dwie grupy: chorych z astmą kontrolowaną (n = 33) i niekontrolowaną (n = 63). Stopień kontroli choroby oceniano przy użyciu Testu Kontroli Astmy (ACT, Asthma Control Test). W badaniu wykorzystano również kwestionariusz SF-36 (Short Form 36) oraz HADS (Hospital and Depression Scale). Wyniki: Analiza korelacji pomiędzy jakością życia i nasileniem depresji wykazała niską punktację jakości życia w domenie psychicznej (MCS, mental component score) u chorych z dobrą kontrolą astmy (71.8—pacjenci bez depresji; 53.4—pacjenci z prawdopodobną depresją; 51.4—pacjenci z depresją; p = 0.032). Podobna analiza pomiędzy jakością życia a poziomem lęku w tej grupie chorych nie wykazała korelacji ani w domenie funkcjonowania fizycznego (PCS, physical component score), ani w psychicznej. W grupie chorych z astmą niekontrolowaną lęk i depresja korelowały negatywnie z jakością życia w domenie funkcjonowania fizycznego i psychicznej. Lęk i depresja są bardziej nasilone u chorych z niekontrolowaną astmą. Takie czynniki, jak płeć żeńska, stopień kontroli astmy, ciężkość choroby, palenie, a także rozpoznanie zaburzeń lękowych i depresji są predyktorami złej jakości życia u chorych na astmę. Wnioski: Lęk i depresja występują u chorych na astmę, a nasilenie tych objawów jest większe u pacjentów z niekontrolowaną astmą. Płeć żeńska, zła kontrola choroby, ciężki przebieg, palenie oraz współistniejący lek i depresja są predyktorami istotnie obniżonej jakości życia u chorych na astmę.
Keywords: astma; jakość życia; depresja; lęk astma; jakość życia; depresja; lęk

Share and Cite

MDPI and ACS Style

Lomper, K.; Chudiak, A.; Uchmanowicz, I.; Rosińczuk, J.; Jankowska-Polanska, B. Wpływ depresji i lęku na jakość życia w przebiegu astmy. Adv. Respir. Med. 2016, 84, 4. https://doi.org/10.5603/ARM.48478

AMA Style

Lomper K, Chudiak A, Uchmanowicz I, Rosińczuk J, Jankowska-Polanska B. Wpływ depresji i lęku na jakość życia w przebiegu astmy. Advances in Respiratory Medicine. 2016; 84(Supp. V):4. https://doi.org/10.5603/ARM.48478

Chicago/Turabian Style

Lomper, Katarzyna, Anna Chudiak, Izabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk, and Beata Jankowska-Polanska. 2016. "Wpływ depresji i lęku na jakość życia w przebiegu astmy" Advances in Respiratory Medicine 84, no. Supp. V: 4. https://doi.org/10.5603/ARM.48478

Article Metrics

Back to TopTop