Next Article in Journal
Zespół zmęczenia w przebiegu sarkoidozy
Previous Article in Journal
Opieka farmaceutyczna w terapii astmy—Perspektywy polska i globalna
 
 
Advances in Respiratory Medicine is published by MDPI from Volume 90 Issue 4 (2022). Previous articles were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence, and they are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Via Medica.
Font Type:
Arial Georgia Verdana
Font Size:
Aa Aa Aa
Line Spacing:
Column Width:
Background:
Review

Wpływ omalizumabu na zapalenie eozynofilowe dróg oddechowych u pacjentów chorych na astmę alergiczną

1
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łodzi, Poland
2
Absolwentka wydziału farmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łodzi, Poland
*
Author to whom correspondence should be addressed.
Adv. Respir. Med. 2016, 84(Supp. V), 15-26; https://doi.org/10.5603/ARM.48481
Submission received: 27 May 2016 / Revised: 18 August 2016 / Accepted: 18 August 2016 / Published: 18 August 2016

Abstract

W astmie oskrzelowej obserwuje się zwykle wysokie stężenia immunoglobuliny E (IgE) oraz nadprodukcję prozapalnych cytokin, w tym interleukiny 4 (IL-4), IL-13 i IL-5 kluczowych między innymi dla produkcji IgE oraz różnicowania, dojrzewania, migracji i przeżycia eozynofilów. Eozynofile są jednymi z najważniejszych komórek zapalenia alergicznego. Ich obecność w tkance wiąże się z utrzymywaniem nacieku zapalnego, uszkodzeniem tkanek i ich remodelingiem. Komórki te są bardzo wrażliwe na działanie kortykosteroidów, ale jest grupa chorych na astmę, którzy nie odpowiadają nawet na wysokie dawki tych leków, również podawanych systemowo. Biopsje przezoskrzelowe i płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe wykonywane u pacjentów z sterydooporną astmą wykazują zwiększoną liczbę eozynofilów i cytokin typu Th2 (IL-4 oraz IL-5), w porównaniu z chorymi wrażliwymi na steroidy. Wyniki badań klinicznych pokazują, że skuteczną terapią jest u nich omalizumab—monoklonalne przeciwciało anty-IgE. Autorzy omawiają w artykule efektywność omalizumabu w zmniejszaniu eozynofilii we krwi obwodowej i w drogach oddechowych u chorych na astmę na podstawie badań podstawowych, klinicznych, obserwacyjnych i opisów przypadków, jak również znaczenie tego zjawiska w kontroli astmy oraz mechanizmy oddziaływania omalizumabu na eozynofile.
Keywords: astma alergiczna; omalizumab; eozynofilowe zapalenie; eozynofile astma alergiczna; omalizumab; eozynofilowe zapalenie; eozynofile

Share and Cite

MDPI and ACS Style

Kupryś-Lipińska, I.; Molińska, K.; Kuna, P. Wpływ omalizumabu na zapalenie eozynofilowe dróg oddechowych u pacjentów chorych na astmę alergiczną. Adv. Respir. Med. 2016, 84, 15-26. https://doi.org/10.5603/ARM.48481

AMA Style

Kupryś-Lipińska I, Molińska K, Kuna P. Wpływ omalizumabu na zapalenie eozynofilowe dróg oddechowych u pacjentów chorych na astmę alergiczną. Advances in Respiratory Medicine. 2016; 84(Supp. V):15-26. https://doi.org/10.5603/ARM.48481

Chicago/Turabian Style

Kupryś-Lipińska, Izabela, Katarzyna Molińska, and Piotr Kuna. 2016. "Wpływ omalizumabu na zapalenie eozynofilowe dróg oddechowych u pacjentów chorych na astmę alergiczną" Advances in Respiratory Medicine 84, no. Supp. V: 15-26. https://doi.org/10.5603/ARM.48481

Article Metrics

Back to TopTop