Next Issue
Volume 84, December
Previous Issue
Volume 84, July
 
 
arm-logo

Journal Browser

Journal Browser
Advances in Respiratory Medicine is published by MDPI from Volume 90 Issue 4 (2022). Previous articles were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence, and they are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Via Medica.

Adv. Respir. Med., Volume 84, Issue Supp. V (August 2016) – 6 articles , Pages 1-33

  • Issues are regarded as officially published after their release is announced to the table of contents alert mailing list.
  • You may sign up for e-mail alerts to receive table of contents of newly released issues.
  • PDF is the official format for papers published in both, html and pdf forms. To view the papers in pdf format, click on the "PDF Full-text" link, and use the free Adobe Reader to open them.
Order results
Result details
Select all
Export citation of selected articles as:
7 pages, 195 KiB  
Review
Zespół zmęczenia w przebiegu sarkoidozy
Adv. Respir. Med. 2016, 84(Supp. V), 27-33; https://doi.org/10.5603/ARM.48482 - 18 Aug 2016
Viewed by 158
Abstract
Sarkoidoza jest chorobą zapalną o nieznanej etiologii. Nieserowaciejące ziarniniaki tworzą się najczęściej w węzłach chłonnych w obrębie klatki piersiowej i w płucach, choć przebieg i obraz kliniczny mogą być skomplikowane przez inne lokalizacje narządowe i wiele objawów niezwiązanych z układem oddechowym. Ponadto chorzy [...] Read more.
Sarkoidoza jest chorobą zapalną o nieznanej etiologii. Nieserowaciejące ziarniniaki tworzą się najczęściej w węzłach chłonnych w obrębie klatki piersiowej i w płucach, choć przebieg i obraz kliniczny mogą być skomplikowane przez inne lokalizacje narządowe i wiele objawów niezwiązanych z układem oddechowym. Ponadto chorzy na sarkoidozę mogą zgłaszać wiele objawów, których pochodzenie nie jest do końca poznane. Zmęczenie to jeden z tych symptomów. Według wielu autorów pojawia u większości chorych z aktywną postacią choroby, ale również u pacjentów bez cech aktywnej choroby lub wręcz u tych z cechami klinicznej i radiologicznej remisji. Dla opisania tego złożonego zjawiska używa się terminu zespół zmęczenia w przebiegu sarkoidozy. Definicja tego zespołu jest nieprecyzyjna, a sam zespół najczęściej rozpoznaje się na podstawie walidowanych kwestionariuszy. W niniejszej pracy poglądowej przedstawiono najnowsze dane z piśmiennictwa i związane z tym zespołem wyzwania dla lekarzy zajmującymi się chorymi na sarkoidozę. Full article
12 pages, 259 KiB  
Review
Wpływ omalizumabu na zapalenie eozynofilowe dróg oddechowych u pacjentów chorych na astmę alergiczną
Adv. Respir. Med. 2016, 84(Supp. V), 15-26; https://doi.org/10.5603/ARM.48481 - 18 Aug 2016
Viewed by 167
Abstract
W astmie oskrzelowej obserwuje się zwykle wysokie stężenia immunoglobuliny E (IgE) oraz nadprodukcję prozapalnych cytokin, w tym interleukiny 4 (IL-4), IL-13 i IL-5 kluczowych między innymi dla produkcji IgE oraz różnicowania, dojrzewania, migracji i przeżycia eozynofilów. Eozynofile są jednymi z najważniejszych komórek zapalenia [...] Read more.
W astmie oskrzelowej obserwuje się zwykle wysokie stężenia immunoglobuliny E (IgE) oraz nadprodukcję prozapalnych cytokin, w tym interleukiny 4 (IL-4), IL-13 i IL-5 kluczowych między innymi dla produkcji IgE oraz różnicowania, dojrzewania, migracji i przeżycia eozynofilów. Eozynofile są jednymi z najważniejszych komórek zapalenia alergicznego. Ich obecność w tkance wiąże się z utrzymywaniem nacieku zapalnego, uszkodzeniem tkanek i ich remodelingiem. Komórki te są bardzo wrażliwe na działanie kortykosteroidów, ale jest grupa chorych na astmę, którzy nie odpowiadają nawet na wysokie dawki tych leków, również podawanych systemowo. Biopsje przezoskrzelowe i płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe wykonywane u pacjentów z sterydooporną astmą wykazują zwiększoną liczbę eozynofilów i cytokin typu Th2 (IL-4 oraz IL-5), w porównaniu z chorymi wrażliwymi na steroidy. Wyniki badań klinicznych pokazują, że skuteczną terapią jest u nich omalizumab—monoklonalne przeciwciało anty-IgE. Autorzy omawiają w artykule efektywność omalizumabu w zmniejszaniu eozynofilii we krwi obwodowej i w drogach oddechowych u chorych na astmę na podstawie badań podstawowych, klinicznych, obserwacyjnych i opisów przypadków, jak również znaczenie tego zjawiska w kontroli astmy oraz mechanizmy oddziaływania omalizumabu na eozynofile. Full article
7 pages, 164 KiB  
Review
Opieka farmaceutyczna w terapii astmy—Perspektywy polska i globalna
Adv. Respir. Med. 2016, 84(Supp. V), 8-14; https://doi.org/10.5603/ARM.48480 - 18 Aug 2016
Viewed by 166
Abstract
Opieka farmaceutyczna jest wkładem farmaceuty w proces opieki nad pacjentami, co w rezultacie prowadzi do optymalizacji stosowania leków. Może ona wpłynąć korzystnie na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych (adherencję) przez pacjentów, poprawiać efektywność kliniczną terapii oraz jakość życia zależną od zdrowia. Przeprowadzony przegląd piśmiennictwa potwierdził, [...] Read more.
Opieka farmaceutyczna jest wkładem farmaceuty w proces opieki nad pacjentami, co w rezultacie prowadzi do optymalizacji stosowania leków. Może ona wpłynąć korzystnie na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych (adherencję) przez pacjentów, poprawiać efektywność kliniczną terapii oraz jakość życia zależną od zdrowia. Przeprowadzony przegląd piśmiennictwa potwierdził, że opieka farmaceutyczna i zaawansowane usługi farmaceutyczne wpływają na efektywność kliniczną i skuteczność terapii astmy. Opieka farmaceutyczna w Polsce jest obecnie niedostateczna i wymaga wielu działań w przyszłości. Polski rząd podjął ostatnio wysiłek utworzenia specjalnej grupy ekspertów, której zadaniem jest opracowanie programu refundowanej opieki farmaceutycznej. Przedsięwzięcie to otwiera nowy etap na drodze doskonalenia praktyki farmaceutycznej w Polsce. W procesie zmiany polskiego systemu można wykorzystać doświadczenie systemów opieki zdrowotnej z innych krajów, w tym Wielkiej Brytanii, Australii lub Kanady. W prezentowanej pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa, zwracając uwagę na usługi wchodzące w skład programu opieki farmaceutycznej w leczeniu astmy. W tej unikatowej pracy opisana została złożona natura usług farmaceutycznych i położony nacisk na potrzebę wielowymiarowego podejścia w tej dziedzinie. Full article
3 pages, 83 KiB  
Case Report
Czy tkanki trzustki mogą być powodem krwioplucia?
Adv. Respir. Med. 2016, 84(Supp. V), 5-7; https://doi.org/10.5603/ARM.48479 - 18 Aug 2016
Viewed by 198
Abstract
Dojrzały potworniak jest guzem składającym się z pierwotnych komórek zarodkowych. Występuje często w obrębie śródpiersia. Opis przypadku dotyczy młodego mężczyzny, który zgłaszał krwioplucie jako jedyny objaw guza śródpiersia. Guz został usunięty operacyjnie, wysłany do badań histopatologicznego oraz immunohistochemicznego. Usunięty guz był dojrzałym potworniakiem [...] Read more.
Dojrzały potworniak jest guzem składającym się z pierwotnych komórek zarodkowych. Występuje często w obrębie śródpiersia. Opis przypadku dotyczy młodego mężczyzny, który zgłaszał krwioplucie jako jedyny objaw guza śródpiersia. Guz został usunięty operacyjnie, wysłany do badań histopatologicznego oraz immunohistochemicznego. Usunięty guz był dojrzałym potworniakiem zawierającym elementy trzustki. Stwierdzono obecność trypsyny w komórkach groniastych trzustki. Aktywność proteolityczna guza została uznana za przyczynę krwioplucia, jako wyniku erozji enzymatycznej przylegającej do guza tkanki płucnej. W takich przypadkach resekcja chirurgiczna jest postępowaniem ratującym życie pacjenta. Full article
4 pages, 72 KiB  
Abstract
Wpływ depresji i lęku na jakość życia w przebiegu astmy
Adv. Respir. Med. 2016, 84(Supp. V), 4; https://doi.org/10.5603/ARM.48478 - 18 Aug 2016
Viewed by 310
Abstract
Wstęp: Astma jest najczęstszą chorobą przewlekłą u dorosłych. Wpływa istotnie na jakość życia. Wyniki badań wskazują, że depresja i lęk często występują u chorych na astmę. Materiał i metody: Do badania włączono 96 chorych na astmę, których podzielono na dwie grupy: chorych z [...] Read more.
Wstęp: Astma jest najczęstszą chorobą przewlekłą u dorosłych. Wpływa istotnie na jakość życia. Wyniki badań wskazują, że depresja i lęk często występują u chorych na astmę. Materiał i metody: Do badania włączono 96 chorych na astmę, których podzielono na dwie grupy: chorych z astmą kontrolowaną (n = 33) i niekontrolowaną (n = 63). Stopień kontroli choroby oceniano przy użyciu Testu Kontroli Astmy (ACT, Asthma Control Test). W badaniu wykorzystano również kwestionariusz SF-36 (Short Form 36) oraz HADS (Hospital and Depression Scale). Wyniki: Analiza korelacji pomiędzy jakością życia i nasileniem depresji wykazała niską punktację jakości życia w domenie psychicznej (MCS, mental component score) u chorych z dobrą kontrolą astmy (71.8—pacjenci bez depresji; 53.4—pacjenci z prawdopodobną depresją; 51.4—pacjenci z depresją; p = 0.032). Podobna analiza pomiędzy jakością życia a poziomem lęku w tej grupie chorych nie wykazała korelacji ani w domenie funkcjonowania fizycznego (PCS, physical component score), ani w psychicznej. W grupie chorych z astmą niekontrolowaną lęk i depresja korelowały negatywnie z jakością życia w domenie funkcjonowania fizycznego i psychicznej. Lęk i depresja są bardziej nasilone u chorych z niekontrolowaną astmą. Takie czynniki, jak płeć żeńska, stopień kontroli astmy, ciężkość choroby, palenie, a także rozpoznanie zaburzeń lękowych i depresji są predyktorami złej jakości życia u chorych na astmę. Wnioski: Lęk i depresja występują u chorych na astmę, a nasilenie tych objawów jest większe u pacjentów z niekontrolowaną astmą. Płeć żeńska, zła kontrola choroby, ciężki przebieg, palenie oraz współistniejący lek i depresja są predyktorami istotnie obniżonej jakości życia u chorych na astmę. Full article
2 pages, 109 KiB  
Editorial
Przewlekła obturacyjna choroba płuc w Polsce—Potrzeba populacyjnych badań epidemiologicznych
Adv. Respir. Med. 2016, 84(Supp. V), 1-2; https://doi.org/10.5603/ARM.48475 - 18 Aug 2016
Viewed by 209
Abstract
W wydawnictwie PZWL “Choroby Płuc” [...] Full article
Previous Issue
Next Issue
Back to TopTop